Ursprungliga författningar: 2019

300/2019
Lag om ändring om kreditinstitutslagen
299/2019
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
298/2019
Lag om ändring av 3 kap. 3 § och 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
297/2019
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
296/2019
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
295/2019
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
294/2019
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
293/2019
Lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
292/2019
Lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
291/2019
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
290/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om spårbarhet och säkerhetsmärkning för detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
289/2019
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna
288/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om flaggning med Finlands flagga
287/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
286/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Slovenien upphör
285/2019
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
284/2019
Statsrådets förordning om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet
283/2019
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
282/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområdena
281/2019
Statsrådets förordning om ändring av 25 a § i jaktförordningen
280/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
279/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
278/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
277/2019
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
276/2019
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
275/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
274/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten
273/2019
Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
272/2019
Lag om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen
271/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
270/2019
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2018
269/2019
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i och bilagan till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2018
268/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om Säkerhetskommittén
267/2019
Statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering
266/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds
265/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
264/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
263/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
262/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
261/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
260/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
259/2019
Statsrådets förordning om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat
258/2019
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders och alternativa investeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport
257/2019
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, om ersättningssystem, fondprospekt och sådana finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder samt om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag
256/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
255/2019
Statsrådets förordning om upphävande av 28 § 2 mom. 3 punkten i statstjänstemannaförordningen
254/2019
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
253/2019
Lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
252/2019
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
251/2019
Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.