Ursprungliga författningar: 2019

500/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för flerskiktsrör och deras kopplingar avsedda för vatteninstallationer i byggnader
499/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopplingar för PEX-rör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
498/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för avloppsrör och rördelar av polypropen avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader
497/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för vattenarmaturer avsedda för vatteninstallationer i byggnader
496/2019
Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande typgodkännande av byggprodukter avsedda för vatteninstallationer och för spillvatteninstallationer i byggnader
495/2019
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning
494/2019
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2019
493/2019
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om avbrytande av havandeskap
492/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om laddare
491/2019
Lag om ändring av 19 kap. 4 och 5 § i fängelselagen
490/2019
Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
489/2019
Lag om ändring av 17 kap. 24 § i rättegångsbalken
488/2019
Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
487/2019
Lag om ändring av 4 kap. 19 § och 9 kap. 4 § i förundersökningslagen
486/2019
Lag om ändring av strafflagen
485/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VI till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, och om provisorisk tillämpning av ändringarna
484/2019
Lag om ändring av lagen om transportservice
483/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för golvbrunnar avsedda för spillvatteninstallationeri byggnader
482/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för envägsventiler avsedda för vatteninstallationer i byggnader
481/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för mekaniska kopplingar för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
480/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för rördelar av mässing och koppar avsedda för vatten-installationer i byggnader
479/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
478/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för vattenlås avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader
477/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för avstängningsventiler avsedda för vatteninstallationeri byggnader
476/2019
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
475/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal
474/2019
Lag om ändring av lagen om köpeskillingsregister över fastigheter
473/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
472/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om köpvittnen
471/2019
Lag om ändring av 12 kap. 2 § i jordabalken
470/2019
Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
469/2019
Lag om statens förköpsrätt inom vissa områden
468/2019
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
467/2019
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
466/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om godkännande av kontrollörer inom utsläpps-handeln och om utförande av verifieringsuppgifter
465/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
464/2019
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid
463/2019
Statsrådets förordning om ändring av del 2 i bilaga I till statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier
462/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
461/2019
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening och protokollet i anslutning därtill
460/2019
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om samarbete vid bekämpning av förorening av Östersjön som till följd av olycksfall förorsakats av olja och andra skadliga ämnen
459/2019
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
458/2019
Lag om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
457/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2019 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
456/2019
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
455/2019
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader
454/2019
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2019
453/2019
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning
452/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion
451/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.