Ursprungliga författningar: 2019

550/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
549/2019
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
548/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen
547/2019
Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen
546/2019
Lag om ändring av firmalagen
545/2019
Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den
544/2019
Varumärkeslag
543/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
542/2019
Lag om ändring av barnskyddslagen
541/2019
Lag om ändring av lagen om Keva
540/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 15 § i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
539/2019
Statsrådets förordning om ändring av 10 och 11 § i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon
538/2019
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
537/2019
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
536/2019
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
535/2019
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
534/2019
Lag om ändring av 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen
533/2019
Lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
532/2019
Lag om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
531/2019
Lag om upphävande av 89 § 3–5 mom. i lagen om beskattningsförfarande
530/2019
Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
529/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
528/2019
Lag om ändring av inkomstskattelagen
527/2019
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
526/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
525/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
524/2019
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
523/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
522/2019
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
521/2019
Lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen
520/2019
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
519/2019
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
518/2019
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
517/2019
Lag om ändring av 5 § i lagen om Finansinspektionen
516/2019
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
515/2019
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
514/2019
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
513/2019
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
512/2019
Lag om ändring av aktiebolagslagen
511/2019
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
510/2019
Lag om ändring av 6 kap. 13 § i strafflagen
509/2019
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
508/2019
Lag om ändring av häktningslagen
507/2019
Lag om ändring av fängelselagen
506/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om dess tillämpning
505/2019
Lag om ändring av vattenlagen
504/2019
Lag om ändring av miljöskyddslagen
503/2019
Lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen
502/2019
Lag om studentexamen
501/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.