Ursprungliga författningar: 2019

750/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
749/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
748/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
747/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
746/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximala viktandelen för en pensionsanstalt eller Sjömanspensionskassan vid beräkning av aktieplaceringars årsavkastningsprocent
745/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om Tullens organisation
744/2019
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen
743/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018
742/2019
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Regeringsformen för Finland 1919
741/2019
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning
740/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
739/2019
Statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden
738/2019
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
737/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet
736/2019
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
735/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
734/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
733/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
732/2019
Lag om ändring av inkomstskattelagen
731/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
730/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
729/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
728/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
727/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen
726/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
725/2019
Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
724/2019
Lag om ändring av skjutvapenlagen
723/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
722/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
721/2019
Lag om ändring av konkurrenslagen
720/2019
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
719/2019
Statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster
718/2019
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
717/2019
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 51 till miljöministeriets förordning om inrättande av naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland
716/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
715/2019
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
714/2019
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
713/2019
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om dagsbotens belopp
712/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen
711/2019
Statsrådets förordning om metoder för underrättelseinhämtning inom militär underrättelseverksamhet
710/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/796 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater
709/2019
Statsrådets förordning om civil underrättelseinhämtning
708/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
707/2019
Justitieministeriets förordning om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
706/2019
Statsrådets förordning om ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
705/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2019
704/2019
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter
703/2019
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
702/2019
Beslut om ändring av 2 § i Tullens arbetsordning
701/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.