Ursprungliga författningar: 2019

800/2019
Statsrådets förordning om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den
799/2019
Statsrådets förordning om varumärken
798/2019
Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten
797/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
796/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
795/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
794/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
793/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt år 2019
792/2019
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
791/2019
Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
790/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
789/2019
Lag om ändring av 23 och 48 kap. i strafflagen
788/2019
Lag om upphävande av 12 § i lagen om ordningsbotsförseelser
787/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar
786/2019
Lag om ändring av lagen om transportservice
785/2019
Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
784/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om marin utrustning
783/2019
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
782/2019
Sjötrafiklag
781/2019
Lag om ändring av lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel
780/2019
Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen
779/2019
Lag om ändring av lagen om stämningsmän
778/2019
Lag om ändring av utsökningsbalken
777/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 17 och 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen
776/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa mikrober, parasiter och varor som importeras från länder utanför Europeiska unionen och som medför risk för spridning av djursjukdomar
775/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
774/2019
Lag om ändring av 10 kap. 6 § i domstolslagen
773/2019
Lag om ändring av 11 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
772/2019
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
771/2019
Lag om ändring av gruvlagen
770/2019
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
769/2019
Lag om ändring av marktäktslagen
768/2019
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
767/2019
Lag om ändring av naturvårdslagen
766/2019
Lag om ändring av 11 kap. i vattenlagen
765/2019
Lag om ändring av miljöskyddslagen
764/2019
Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
763/2019
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som anges i lagen om samarbete inom företag
762/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2018
761/2019
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2019/2020
760/2019
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av bestämmelser som utfärdats med stöd av bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999
759/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning
758/2019
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 6 § i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
757/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
756/2019
Statsrådets förordning om ändring av 30 § i statsrådets förordning om häktning
755/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fängelse
754/2019
Statsrådets förordning om stöd för biodling
753/2019
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2019–2020
752/2019
Statsrådets förordning om skärgårdsdelegationen
751/2019
Statsrådets beslut om sammanslagning av Nurmes stad och Valtimo kommun

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.