Ursprungliga författningar: 2019

1000/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen
999/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet
998/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av 15 § i inrikesministeriets förordning om polisens uniform
997/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
996/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020
995/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården
994/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt
993/2019
Statsrådets förordning om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
992/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
991/2019
Försvarsministeriets förordning om ändring av 60 § i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning
990/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 5 § 2 mom. i lagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
989/2019
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
988/2019
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
987/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare
986/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
985/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
984/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
983/2019
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
982/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter
981/2019
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
980/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
979/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning
978/2019
Statsrådets beslut om landskap
977/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagstiftning som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund
976/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
975/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2019
974/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2019–2020
973/2019
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
972/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriet förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
971/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet
970/2019
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar
969/2019
Statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning
968/2019
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
967/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
966/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper
965/2019
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
964/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
963/2019
Lag om ändring av 5 § i lagen om Finansinspektionen
962/2019
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden
961/2019
Lag om ändring av lagen om Trafikförsäkringscentralen
960/2019
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
959/2019
Lag om trafik- och patientskadenämnden
958/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp
957/2019
Lag om ändring av 23 kap. 18 och 21 § i försäkringsbolagslagen
956/2019
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
955/2019
Lag om ändring av 42 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
954/2019
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
953/2019
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
952/2019
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
951/2019
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.