Ursprungliga författningar: 2019

1050/2019
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1049/2019
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2020
1048/2019
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2019, transportbidrag för mjölk för 2018 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2019
1047/2019
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av gottgörelsen enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
1046/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
1045/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till jord - och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
1044/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer
1043/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
1042/2019
Lag om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
1041/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen
1040/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen
1039/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen
1038/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bilskattelagen
1037/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen
1036/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen
1035/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen
1034/2019
III tilläggsbudgeten för 2019
1033/2019
Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster
1032/2019
Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter
1031/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2020
1030/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2020
1029/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om statsgaranti för konstutställningar
1028/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
1027/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
1026/2019
Lag om ändring av 29 § i lagen om överlåtelseskatt
1025/2019
Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1024/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse
1023/2019
Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
1022/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
1021/2019
Lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik
1020/2019
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
1019/2019
Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
1018/2019
Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar
1017/2019
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
1016/2019
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
1015/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet
1014/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning
1013/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1012/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning
1011/2019
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
1010/2019
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1009/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1008/2019
Statsrådets förordning om utredning och mätning av naturgasleveranser
1007/2019
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019
1006/2019
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019
1005/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen
1004/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1003/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
1002/2019
Statsrådets förordning om temporär ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
1001/2019
Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.