Ursprungliga författningar: 2019

1100/2019
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
1099/2019
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020
1098/2019
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1097/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1096/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall
1095/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
1094/2019
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
1093/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
1092/2019
Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
1091/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt
1090/2019
IV tilläggsbudgeten för 2019
1089/2019
Statsrådets förordning om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
1088/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder
1087/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol
1086/2019
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vårdnad om barn och umgängesrätt
1085/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/1890 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet
1084/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020
1083/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020
1082/2019
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1081/2019
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2018
1080/2019
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
1079/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning av uppgifterna om utsläppsrätter som tilldelas gratis under handelsperioden 2021–2030
1078/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer
1077/2019
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen
1076/2019
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Karelen
1075/2019
Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1074/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortsnämnden
1073/2019
Statsrådets förordning om ibruktagande av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln
1072/2019
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
1071/2019
Statsrådets förordning om utvecklingspolitiska kommissionen
1070/2019
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2020
1069/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
1068/2019
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2020
1067/2019
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
1066/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2020
1065/2019
Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
1064/2019
Lag om avtalet med Mexiko om luftfart
1063/2019
Lag om avtalet med Kenya om luftfart
1062/2019
Lag om avtalet med Chile om luftfart
1061/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord - och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
1060/2019
Lag om ändring av postlagen
1059/2019
Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
1058/2019
Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1057/2019
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården
1056/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1055/2019
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2019
1054/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
1053/2019
Statsrådets förording Om befrielse från krav på visum för innehavare av algeriska diplomatpass
1052/2019
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua
1051/2019
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.