1585/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (1010/2019) 1 § 2 mom. och den svenska språkdräkten i 2 § 4 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 5 mom., till förordningen en ny 3 a § och till 7 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Skatters uppbördsrater

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) uppbärs i en rat. Beloppet av den skatt för skatteåret för vilken anstånd med betalningen enligt 50 a § i den lagen gäller uppbärs i fem lika stora rater.


2 §
Bestämmande av uppbördsraterna för ändrad skatt

Kvarskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 85 euro eller mindre. Arvskatt och gåvoskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 250 euro eller mindre.

När beloppet av den skatt för skatteåret för vilken anstånd med betalningen enligt 50 a § i lagen om beskattningsförfarande gäller har ändrats genom beslut av Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden eller den myndighet där ändring sökts, ska ändringen beaktas i jämnstora rater i de återstående uppbördsraterna av den skatt för vilken anståndet med betalningen gäller. När inkomst räknats som skattepliktig på grund av sökande av ändring eller på grund av att beskattningen har ändrats på myndighetens initiativ, uppbärs skatten i så många rater som skulle återstå om inkomsten hade räknats som skattepliktig i samband med beskattningen för skatteåret i fråga.

3 a §
Förfallodagar för den skatt för vilken anstånd med betalningen vid utflyttningsbeskattning gäller

Den första raten av den skatt för skatteåret för vilken anstånd med betalningen enligt 50 a § i lagen om beskattningsförfarande gäller ska betalas senast den fjärde dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts. Den andra raten ska betalas senast ett år, den tredje raten senast två år, den fjärde raten senast tre år och den femte raten senast fyra år efter förfallodagen för den första raten.

Om det anstånd med betalningen som avses i 50 a § i lagen om beskattningsförfarande avbryts av de skäl som anges i 4 eller 6 mom. i den paragrafen, ska den återstående skatt för vilken anståndet med betalningen gäller betalas senast fem veckor efter att ett beslut om upphörande av anståndet med betalningen har fattats.

7 §
Förfallodag för skatt som ändrats

I fråga om förfallodagen för ett ändrat belopp av i 50 a § i lagen om beskattningsförfarande avsedd skatt för vilken anståndet med betalningen gäller tillämpas 3 a § 1 mom. i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Förordningen tillämpas första gången vid beskattningen för 2020.

Helsingfors den 30 december 2019

Kommunminister
Sirpa Paatero

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.