1579/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen (1535/1992) en ny 30 b § som följer:

30 b §
Utflyttningsbeskattning för samfund

I fråga om räknande av tillgångarnas utflyttningsvärde som inkomst för samfund tillämpas vad som föreskrivs i 51 e § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. I fråga om anstånd med betalningen vid utflyttningsbeskattning tillämpas vad som föreskrivs i 5 mom. i den paragrafen. När tillgångar, den skatterättsliga hemvisten eller rörelse som bedrivs vid ett fast driftställe överförs till Finland betraktas som anskaffningsutgift för de överförda tillgångarna det i 51 e § 3 mom. i den lagen avsedda värde som fastställts i den medlemsstat från vilken utflyttningen sker, om tillgångarna har värderats till detta värde i den överlåtande medlemsstaten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2020.

RP 76/2019
FiUB 18/2019
RSv 77/2019
Rådets direktiv (EU) 2016/1164 (32016L1164); EUT L 193, 19.7.2016, s. 1

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.