1569/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) ett nytt 2 mom. och till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/2019, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Inkomster som hänför sig till arrangemang som avses i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang (1567/2019) är dock skattepliktiga på det sätt som föreskrivs i den lagen.

7 §

Utgifter som hänför sig till arrangemang som avses i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang är dock avdragsgilla på det sätt som föreskrivs i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 2020.

RP 68/2019
FiUB 14/2019
RSv 61/2019
Rådets direktiv (EU) 2016/1164 (32016L1164); EUT L 193, 19.7.2016, s. 1
Rådets direktiv (EU) 2017/952 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (L:2017:144:TOC); EUT L 144, 7.6.2017, s. 1

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.