1565/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 22 a § 8 mom., 34 § 1 och 3 mom. samt 34 a §,

sådana de lyder, 22 a § 8 mom. i lag 55/2018, 34 § 1 och 3 mom. i lag 50/2017 samt 34 a § i lag 15/2018, som följer:

22 a §
Försummelseavgift

Bestämmelser om förseningsavgift som ska påföras med anledning av de i 22 § 6 mom. avsedda uppgifter som ska föras in i inkomstregistret finns i lagen om inkomstdatasystemet. Försummelseavgift enligt denna paragraf påförs inte för att uppgifter lämnas för sent till inkomstregistret, om förseningsavgift enligt lagen om inkomstdatasystemet har påförts på grund av att uppgifterna lämnats för sent.

34 §
Förskott som räknas till godo vid beskattningen för skatteåret

Förskottsinnehållning som har uppgetts i en årsanmälan eller i en anmälan till Inkomstregisterenheten, förskott som har påförts samt förskott som från en annan stat har överförts till Finland ska räknas den skattskyldige till godo vid beskattningen för skatteåret. Förskott som har överförts till en annan stat ska dock inte räknas till godo vid beskattningen.


Om verkställd förskottsinnehållning inte har uppgetts i en årsanmälan eller i en anmälan till Inkomstregisterenheten eller om förskottsinnehållningen har uppgetts felaktigt, kan den dock räknas den skattskyldige till godo på basis av en tillförlitlig utredning.

34 a §
Obetald förskottsinnehållning som inte räknas till godo

Förskottsinnehållning som inte har betalats behöver inte räknas till godo även om den har uppgetts i betalarens årsdeklaration eller i en anmälan till Inkomstregisterenheten, om det är uppenbart att betalningsmottagaren och den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning tillsammans har handlat i syfte att undgå den obetalda skatten. Betalningsmottagarens beskattning kan härvid rättas till den skattskyldiges nackdel i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Det ska då bestämmas att betalningsmottagaren ska betala även dröjsmålsränta och skatteförhöjning enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 62/2019
FiUB 15/2019
RSv 62/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.