1545/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 25 §, sådan den lyder i lag 1214/2014, som följer:

25 §
Sökande av ändring i Tullens beslut

Omprövning får begäras i fråga om andra beslut som Tullen meddelat än sådana som gäller förhandsavgörande. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning och i ett beslut som gäller förhandsavgörande får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

Tiden för sökande av ändring i ett beslut som gäller fastställande av farledsavgift eller återbäring av farledsavgift är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När andra beslut överklagas är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. När ändring söks på statens vägnar är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades. Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ska dock anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Rätt att söka ändring på statens vägnar har Tullens tullombud.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019
KoUB 9/2019
RSv 75/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.