1534/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotsningslagen (940/2003) 20 a §, sådan den lyder i lagarna 986/2018 och 51/2019, som följer:

20 a §
Ändringssökande

Transport- och kommunikationsverkets beslut om återkallande av styrsedel för lots, återkallande av linjelotsbrev och återkallande av dispens från skyldigheten att anlita lots för fartyg och om beviljande, ändring eller återkallande av tillstånd till fjärrlotsning får överklagas genom besvär.

Omprövning av andra beslut av Transport- och kommunikationsverket samt av examensbeslut av anordnare av lotsexamina får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019
KoUB 9/2019
RSv 75/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.