1458/2019

Helsingfors den 18 december 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer (258/2016) rubriken för 3 §, 7 och 8 § samt bilaga 1 till förordningen, av dem 8 § och bilaga 1 sådana de lyder i förordning 740/2017, och

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

I 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Gränsbevakningsväsendet tar ut en avgift som det bestämmer enligt självkostnadsvärdet är kostnader för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor enligt 99 a § i räddningslagen (379/2011), handräckning samt åtgärder som vidtas på begäran av en registrerad enligt artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och enligt 30 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), om den registrerades begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad eller orimlig.


7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

För utlämnande av en handling enligt 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) tas en prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen. För ett beslut genom vilket en myndighet har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.

För en svartvit kopia eller utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på grundval av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 0,60 euro per sida. För en kopia eller utskrift i A3-format samt för en färgkopia eller färgutskrift tas det ut 1,20 euro per sida. Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en CD-skiva eller DVD-skiva eller ett motsvarande elektroniskt lagringsmedium, tas för upptagningen ut en avgift på 20 euro per skiva.

Vid behandlingen av en begäran om handlingar som kräver särskilda åtgärder tas det dessutom ut ett självkostnadspris i enlighet med det arbete som har utförts för att behandla handlingen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016 och gäller till utgången av 2021.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 18 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Överinspektör för gränsbevakningsfrågor
Pertti Normia

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL

BESLUT Euro (€)

Annat beslut som meddelas på ansökan 33

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.