1456/2019

Helsingfors den 20 december 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

(1078/2013) 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 27, 46, 47 och 59 §

av dem 6 § sådan den lyder i förordning 353/2015, 8 och 14 § sådana de lyder i förordning 1387/2018, 46 § sådan den lyder i förordning 945/2017 samt 2, 3, 4, 13, 17, 18 och 22 § sådana de lyder i förordning 757/2019, samt

fogas till förordningen en ny 8 a § samt en ny 49 § i stället för den 49 § som upphävts genom förordning 21/2015, som följer:

2 §
Styrning och ledning

Ministern leder verksamheten inom förvaltningsområdet och bistås av ministerns ledningsgrupp.

Chefen för avdelningen bistås av avdelningens ledningsgrupp.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar och resultatorienterad ledning vid ministeriet. Vid ministeriets avdelningar kan ledningssystem för grupper eller ansvarsområden och andra motsvarande ledningssystem tillämpas som komplettering till den resultatorienterade ledningen.

3 §
Ministerns ledningsgrupp

Ministerns ledningsgrupp behandlar viktiga frågor som hör till ministeriets ansvarsområde samt frågor som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde. Ledningsgruppen bedömer också verksamhetens resultat, styr lagberedningen samt behandlar och samordnar andra vittgående och principiellt viktiga ärenden. Ledningsgruppen behandlar även samhällspolitiska riktlinjer som inverkar centralt på förvaltningsområdets och ministeriets verksamhet samt de resultatplaner som styr verksamheten och de resurser som krävs för att genomföra dessa.

Till ledningsgruppen hör inrikesministern som ordförande, statssekreteraren som vice ordförande samt kanslichefen, avdelningscheferna för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen, chefen för Gränsbevakningsväsendet, informationsdirektören, chefen för ministeriets enhet för internationella frågor och chefen för enheten för nationell säkerhet som medlemmar.

4 §
Kanslichefens ledningsgrupp

Kanslichefens ledningsgrupp samordnar beredningen av och drar upp riktlinjer för ärenden som hör till ministerns ledningsgrupp, planeringen av verksamheten och ekonomin, förvaltningsområdets och ministeriets gemensamma administrativa och operativa ärenden samt säkerställer utbyte av information mellan avdelningarna och verkställigheten av de beslut som fattas av ledningsgruppen. Vid mötet behandlas dessutom regelbundet lagberedningsprojekt och andra betydande projekt samt situationen i fråga om beredningen av regeringspropositioner som ska överlämnas till riksdagen.

Till kanslichefens ledningsgrupp hör kanslichefen, ministeriets avdelningschefer samt chefen för ministeriets enhet för internationella frågor, chefen för enheten för nationell säkerhet och informationsdirektören. Statssekreteraren samt chefen för enheten för intern revision har rätt att delta i mötet. Sekreterare för mötet är en person som utses av ordföranden. I ledningsgruppens möten kan vid behov också andra personer som ordföranden utser delta.

Kanslichefens ledningsgrupp utgör ministeriets beredskapskommission. Utöver vad som bestäms i 2 mom. deltar beredskapschefen och beredskapssamordnaren i beredskapskommissionens möten.

6 §
Ledningsgruppen för avdelningen

Ledningsgruppen för avdelningen är till för den allmänna planeringen och samordningen av avdelningens verksamhet. Ledningsgruppens ordförande är avdelningschefen. Avdelningschefen utser ledningsgruppens vice ordförande, medlemmar och sekreterare.

Ledningsgruppen har dessutom till uppgift att i enlighet med de verksamhetslinjer och prioriteringar i verksamheten som godkänts av ministerns ledningsgrupp behandla frågor som ansluter till planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin inom avdelningen och dess ansvarsområde.

Vid behandling av samarbetsfrågor som gäller avdelningen är ledningsgruppen för avdelningen eller någon annan grupp som utsetts för detta ett samarbetsorgan.

Vad som sägs om ledningsgruppen för avdelningen tillämpas vid behov på ledningsgruppen för en fristående enhet.

8 §
Förvaltningsområdets arbetsgrupp för resultatplanering och resultatuppföljning

Förvaltningsområdets arbetsgrupp för resultatplanering och resultatuppföljning är samarbetsorgan för planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin vid ministeriets avdelningar och fristående enheter och vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet.

Förvaltningsområdets arbetsgrupp för resultatplanering och resultatuppföljning utses av kanslichefen, och ordförande för arbetsgruppen är chefen för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen. Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen bereder de ärenden som behandlas av arbetsgruppen.

8 a §
Ministeriets arbetsgrupp för resultatplanering och resultatuppföljning

Vid ministeriet finns en intern arbetsgrupp för resultatplanering och resultatuppföljning som tillsätts av förvaltnings- och utvecklingsavdelningen. Gruppen är ministeriets samarbets- och beredningsorgan i frågor som gäller planering av verksamheten och ekonomin och den bereder och samordnar ärenden som gäller resultatstyrning och resultatorienterad ledning inom förvaltningsområdet för behandling av kanslichefens ledningsgrupp.

13 §
Polisavdelningens uppgifter

Polisavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) resultatstyrningen av Polisstyrelsen,

2) den polisförvaltning som är underställd Polisstyrelsen,

3) allmän ordning och säkerhet,

4) polisens brottsbekämpning som är underställd Polisstyrelsen,

5) polisens tillståndsförvaltning,

6) skjutvapen,

7) polisens lotteriförvaltning och penningspelspolitik samt

8) den privata säkerhetsbranschen.

Polisavdelningen behandlar också ärenden som gäller resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av den under Polisstyrelsen lydande polisen, internationella polisfrågor samt andra ärenden inom den under Polisstyrelsen lydande polisens ansvarsområde som hör till inrikesministeriet.

Polisavdelningen bereder begäran om handräckning enligt 4 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980) och 77 b § i gränsbevakningslagen (578/2005).

Polisavdelningen bereder beslut som gäller internationellt samarbete enligt 9 kap. 2 a, 9 a och 9 b § i polislagen (872/2011) med undantag för beslut som enligt 17 § ska beredas av enheten för nationell säkerhet. Dessutom svarar polisavdelningen inom sitt verksamhetsområde för beredningen av ärenden enligt 2 och 4 § i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017) med undantag för ärenden som enligt 17 § ska beredas av enheten för nationell säkerhet.

14 §
Räddningsavdelningens uppgifter

Räddningsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) räddningsväsendet,

2) nödcentralsverksamhet, Nödcentralsverket och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av verket,

3) Räddningsinstitutet och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av institutet,

4) användningen av anslagen för yrkeshögskoleutbildningen för räddningsbranschen efter att ha hört Räddningsinstitutet, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan,

5) utnämningen av de medlemmar i Polisyrkeshögskolans styrelse som representerar Räddningsinstitutet, de studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen och räddningsverken,

6) fastställande av antalet studerande för yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen,

7) brandskyddsfonden och resultatstyrning av den med undantag av tillsynen över verksamheten och ekonomin,

8) i 38 § i räddningslagen avsett lämnande och mottagande av internationellt bistånd som hör till räddningsväsendet, med undantag av de uppgifter som enligt räddningslagen hör till Gränsbevakningsväsendets uppgifter,

9) civil beredskap,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) livräddningsmedaljer,

12) Finlands Röda Kors.

Resultatstyrningen av och budgeten för Nödcentralsverket, tillsättande av samarbetsgrupp samt andra ärenden som är viktiga för Nödcentralsverkets verksamhet ska avdelningen behandla i samarbete med polisavdelningen.

Bestämmelser om ledning av räddningsverksamhet i olyckssituationer utfärdas särskilt.

17 §
Uppgifter för enheten för nationell säkerhet

Enheten för nationell säkerhet behandlar ärenden som gäller

1) nationell säkerhet,

2) civil underrättelseinhämtning,

3) skyddspolisen och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av den,

4) den allmänna styrningen, tillsynen och utvecklingen av ministeriets och dess förvaltningsområdes säkerhetsärenden och riskhantering, samt

5) den allmänna styrningen och samordningen samt tillsynen och utvecklingen av ministeriets och dess förvaltningsområdes beredskap och beredskapsplanering till den del det inte är fråga om en annan avdelnings eller fristående enhets uppgift.

Enheten för nationell säkerhet svarar inom sitt verksamhetsområde för beredningen av ärenden enligt 2 och 4 § i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017).

Enheten för nationell säkerhet ansvarar för beredningen och samordningen av ärenden som hör till området för den nationella säkerheten.

18 §
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen av verksamheten, skötseln av allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster samt den allmänna styrningen av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet och ordnandet av informationshanteringen vid ministeriet.

2) strategiberedning, resultatplanering, resultatstyrning, uppföljning av resultaten och utveckling i anslutning till dessa,

3) personaladministration och personalpolitik samt personalutveckling,

4) den allmänna utvecklingen och styrningen av frekvensärenden, dataadministrationen, dataskyddet och digitaliseringen, styrningen av projekt som stöder koncernstrategin, främjandet och säkerställandet av informationssystemens interoperabilitet inom förvaltningsområdet, främjandet av informationsförvaltningssamarbete och ett nätverksbaserat handlingssätt,

5) ekonomiplaneringen för förvaltningsområdet och ministeriet, tillämpningen av statsbudgeten samt berättelser som krävs enligt budgetlagstiftningen, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet, ekonomiförvaltning och principer för den interna kontrollen samt tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi,

6) verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter samt beredningen av rapporter om genomförande och av redovisningar av utgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden,

7) utveckling och samordning av forskningsverksamheten samt stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet,

8) styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen och lokalfrågorna,

9) samordningen av områdesindelningar och regionalisering,

10) arkitekturen för målområdet för den inre säkerheten,

11) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde, med undantag av de ärenden som avses i 22 § 2 mom. 9 punkten,

12) sekreterartjänster för ministern, statssekreteraren, kanslichefen och ministerns specialmedarbetare,

13) lönen för cheferna för ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt samordning av och bistående vid utarbetande av direktörsavtal och karensavtal inom förvaltningsområdet,

14) Finlands flagga och Finlands vapen, med undantag av polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan,

15) uppgiften som attesterande myndighet för Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen,

16) samarbete med statsrådets kansli när det gäller lokaler och ämbetsverkstjänster, informationstjänster och dokumentförvaltning samt översättnings- och tolktjänster,

17) bistående av ministeriets ledning i uppföljningen av lagberedningsprojekt, samordningen av den lagberedning som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde och utveckling av kvaliteten på lagberedningen,

18) bistående av ministeriets ledning, avdelningar och fristående enheter i allmänna juridiska frågor, om frågan inte hör till någon annan avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde,

19) behandling av klagomål som gäller ministeriet eller ministeriets tjänstemän, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller fristående enhet,

20) den allmänna utvecklingen av ministeriets och förvaltningsområdets laglighetsövervakning och vid behov stödjande av avdelningarna och de fristående enheterna i uppgifter som gäller laglighetsövervakning,

21) sådana ärenden vid ministeriet som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen deltar i samarbete med respektive avdelning eller fristående enhet i beredningen av projekt som stöder koncernstrategin och upphandlingsfrågor vilka ska avgöras av ministern eller kanslichefen och lokalfrågor som kräver som kräver ett åtagande av ministerietet.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar i fråga om upphandlingar som ministeriet fått i uppdrag att genomföra för att förfarandena för offentlig upphandling följs och i synnerhet för konkurrensutsättningen i enlighet med det som närmare bestäms i ministeriets interna föreskrift. Avdelningen sköter dessutom avtalshanteringen i anslutning till ministeriets upphandlingar.

Bestämmelser om skötseln av uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfonden vid inrikesministeriet finns i 22 §.

22 §
Uppgifter för ministeriets enhet för internationella frågor

Ministeriets enhet för internationella frågor samordnar internationella frågor och frågor som ska behandlas av Europeiska unionen och som hör till ministeriet samt bistår ministern, statssekreteraren och kanslichefen i skötseln av internationella frågor och frågor som gäller Europeiska unionen.

Ministeriets enhet för internationella frågor behandlar ärenden som gäller

1) den nationella beredskapen inom civil krishantering samt utveckling och upprätthållande av dessa,

2) resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av Krishanteringscentret,

3) beredningen i anslutning till Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor,

4) uppgiften som ansvarig myndighet för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfonden,

5) beredningen av ministerns, statssekreterarens och kanslichefens internationella besök och resor,

6) effektivisering av ministeriets internationella verksamhet,

7) samordning av frågor som gäller ministeriet och som är anhängiga vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och andra internationella domstolar och uppföljning av rättspraxis,

8) uppföljning av verkställandet av rekommendationer för ministeriet som utfärdats av internationella tillsynsorgan,

9) beredningen och samordningen vid ministeriet av periodiska rapporter om internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Bestämmelser om verkställandet av utbetalnings- och kontrolluppgifter samt beredningen av rapporter om genomförande och av redovisningar av utgifter för Europeiska unionens fond för inre säkerhet samt asyl-, migrations- och integrationsfonden finns i 18 § 1 mom. 6 punkten.

25 §
Kanslichefen

Kanslichefen ska leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt i detta syfte

1) ansvara för ministeriets verksamhet och se till att dess uppgifter sköts effektivt,

2) ansvara för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet,

3) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet samt ordnandet av tjänstemannasamarbetet tillsammans med de andra ministerierna,

4) leda och utveckla ministeriets personaladministration och övriga interna förvaltning,

5) ansvara för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av hur de genomförs,

6) ansvara för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den,

7) ansvara för den allmänna säkerheten samt beredskapen inom ministeriet och dess förvaltningsområde samt

8) leda resultatförhandlingarna med gränsbevakningsavdelningen.

27 §
Chefen för en avdelning och en fristående enhet

Chefen för en avdelning leder verksamheten vid sin avdelning enligt utstakade verksamhetslinjer.

Chefen för en avdelning

1) ansvarar för planeringen av avdelningens verksamhet och samordningen av den i enlighet med ministeriets mål,

2) ansvarar för verksamhetens resultat vid avdelningen,

3) leder resultatplaneringen vid avdelningen och inom ansvarsområdet samt leder resultatförhandlingarna med ett ämbetsverk som direkt omfattas av ministeriets resultatstyrning,

4) leder beredningen av lagar och andra författningar vid avdelningen,

5) leder och samordnar internationella frågor vid avdelningen och inom ansvarsområdet,

6) ansvarar för inledandet, genomförandet och uppföljningen av principiellt viktiga projekt vid avdelningen och inom ansvarsområdet samt

7) utvecklar och följer verksamheten inom ansvarsområdet.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om chefen för en avdelning gäller i tillämpliga delar chefen för en fristående enhet.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. leds resultatförhandlingarna med Gränsbevakningsväsendet av ministern.

46 §
Ministeriets enhet för internationella frågor

Chefen för ministeriets enhet för internationella frågor avgör ärenden som gäller utnämning till ett offentligrättsligt anställningsförhållande och anställningsvillkoren vid uppdrag inom civil krishantering som är av betydelse för den nationella beredskapen.

Chefen för enheten för internationella frågor ska som chef vid ansvariga myndigheten för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor avgöra de ärenden som gäller fonderna.

Chefen för enheten för internationella frågor avgör ärenden som gäller utfärdande av ett reseförordnande för ministerns utlandsresor.

47 §
Avdelningschefen för polisavdelningen

Avdelningschefen för polisavdelningen avgör utöver vad som bestäms i 42 § beviljande av dispens för tjänster inom polisväsendet, med undantag av polisväsendets tjänster inom skyddspolisen och tjänster till vilka statsrådet utnämner.

49 §
Chefen för enheten för nationell säkerhet

Chefen för enheten för nationell säkerhet avgör utöver vad som bestäms i 42 § beviljande av dispens för polisväsendets tjänster inom skyddspolisen.

59 §
Interna bestämmelser och anvisningar

Närmare föreskrifter och anvisningar om allmänt ordnande av arbetet vid ministeriet meddelas i interna föreskrifter och anvisningar som fastställs av ministern eller kanslichefen.

Ministerns ledningsgrupp meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om behandlingen av ärenden i ledningsgruppen och om dess övriga verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 20 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Regeringsråd
Hanna Helinko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.