1454/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om frekvensavgifter och övriga avgifter för Transport- och kommunikationsverkets offentligrättsliga prestationer som gäller frekvensförvaltningen samt grunderna för dem.

2 kap

Frekvensavgifter

2 §
Frekvensavgiftens storlek och uttag av avgiften

För prestationer som avses i 39 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) och som anges i 1 och 2 punkten tar Transport- och kommunikationsverket ut en i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedd årlig avgift som är högre än prestationens självkostnadsvärde och som grundar sig på det ekonomiska värdet av och frekvensförvaltningsutgifterna för de radiofrekvenser som beviljats eller reserverats för användning. För motsvarande prestationer som anges i 3 punkten tas avgiften ut enligt självkostnadsvärdet. Avgift tas ut för följande:

1) rätter till innehav och användning av radiosändare eller radionät, radiosystem eller radiostation som kräver tillstånd (radiotillstånd),

2) radiofrekvensreserveringar, och

3) innehav av frekvenser som är avsedda för militärt försvar.

Frekvensavgiften för en prestation som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten tas ut enligt bestämmelserna i 4–12 § och 14 §. Avgiftsperioden för den årliga frekvensavgiften är högst tretton månader. En innehavare av radiotillstånd är skyldig att betala den årliga frekvensavgiften trots att radiotillståndet sägs upp eller återkallas att upphöra under avgiftsperioden.

3 §
Grunder för bestämmande av frekvensavgiften

Vid bestämmande av frekvensavgiften för radiosändare, radionät, radiosystem eller radiostationer ska Transport- och kommunikationsverket på det sätt som närmare anges nedan beakta följande allmänna grunder för bestämmande av avgiften:

1) den frekvensmängd som anvisats eller reserverats för användning, användningsrättens art och referensbandets bredd,

2) det frekvensområde som anvisats eller reserverats för användning,

3) antalet invånare på radiosystemets område med användningsrätt, samt

4) vilken radioanläggningsgrupp radiosändaren hör till.

Vid bestämmande av frekvensavgiften för innehav och användning av vissa radiosändare, radionät eller radiosystem ska Transport- och kommunikationsverket utöver bestämmelserna i 1 mom. dessutom på det sätt som närmare anges nedan beakta antalet radiosändare som används eller trafikslaget för de frekvenser som anvisats för användning.

4 §
Allmän frekvensavgift

Den frekvensavgift som tas ut i enlighet med de allmänna grunder för bestämmande av avgiften som avses i 3 § 1 mom. bestäms enligt följande formel och enligt de koefficienter, kalkylmässiga storheter och begrepp som definieras i 2–8 mom.:

B0• K1 • Kinv • S • 1295,50 €

Radiofrekvensernas relativa bandbredd (B0) är frekvensmängden i förhållande till referensbandets bredd (Bref). Den frekvensmängd som tillämpas vid bestämmande av frekvensavgiften är den anvisade eller för radionätet eller radiosystemet reserverade frekvensmängden (B) multiplicerad med en koefficient för användningsrätt (Kj) som baserar sig på användningsrättens art. Den relativa bandbredden bestäms enligt följande formel:

B0= (B • Kj) / Bref

Referensbandets bredd (Bref) är 25 kHz, med undantag för frekvensavgiften för radiolänksändare över 960 MHz, där den referensbandsbredd som tillämpas är 14 MHz.

Värdena för koefficienten för användningsrätt anges i punkt 1 i bilagan. Om frekvenserna har anvisats eller reserverats genom olika användningsrätter, är frekvensmängden summan av de frekvensmängder som uträknats per användningsrätt.

Frekvensbandskoefficienten (K1) bestäms utifrån det frekvensområde som anvisats eller reserverats för tillståndshavarens radiosändare eller de tillståndspliktiga radiosändarna i ett radionät, radiosystem eller en radiostation. Om det har anvisats eller reserverats frekvensområden vars frekvensbandskoefficient är av olika storlek tillämpas den största av koefficienterna för dessa områden. De frekvensbandskoefficienter som ska tillämpas anges i punkt 2 i bilagan.

Invånarantalskoefficienten (Kinv) bestäms utifrån hur många invånare som finns inom radiosändarens eller radionätets, radiosystemets eller radiostationens område med användningsrätt i förhållande till Finlands folkmängd. Invånarantalskoefficienten är 1 inom det område med användningsrätt som täcker hela Finland. Invånarantalskoefficienten är dock ett fast tal 0,01 vid bestämmande av frekvensavgiften för den beviljade rätten till innehav och användning av andra radiosändare, radiosystem eller radionät än mobilnät, myndighetsradionät, GSM-R-radiosystemet för järnvägarna, masskommunikationsnät, ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet eller radiosystem i ett fast trådlöst accessnät.

Grundavgiftskoefficienten (S) är en koefficient relaterad till radiosystemet eller radioanläggningsgruppen, med vilken effekten av den grundavgift som avses i 8 mom. ställs i relation till frekvensavgiften. De grundavgiftskoefficienter som ska tillämpas anges i punkt 3 i bilagan.

Grundavgiften är en kalkylerad storhet som är fastställd för användningsrätten för en frekvensmängd av referensbandets storlek. Storheten används vid bestämmande av frekvensavgiften för en radiosändare. Grundavgiften uppgår till 1 295,50 euro.

5 §
Radiosändare, radionät och radiosystem som omfattas av allmän frekvensavgift

Transport- och kommunikationsverket tar årligen ut en frekvensavgift som bestäms i enlighet med 4 § för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av följande tillståndspliktiga radiosändare eller tillståndspliktiga basstationer eller radiosändare i radionät eller radiosystem:

1) basstationer i andra mobilnät än i mobilnät med mycket stor bandbredd,

1 a) basstationer i mobilnät med mycket stor bandbredd,

2) basstationer i myndighetsnät (VIRVE),

3) basstationer i GSM-R-radiosystemet för järnvägarna,

4) radiosystem i fast trådlöst accessnät,

5) radiosändare i televisionsnät och annat masskommunikationsnät,

6) fasta HF-sändare,

7) radiosondsystem,

8) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forskning,

9) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet,

10) nödsändare för personligt bruk (PLB),

11) basstationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät,

12) radiosändare i system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring,

13) radiosändare i jordstationer för fast radio via satellit,

14) radiolänksändare,

15) annan radarstation än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation, och

16) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden, med undantag av radiostationer som hör till satellitsystem.

Med mobilnät avses i denna förordning GSM-mobilnätet och UMTS-mobilnätet, det digitala bredbandiga mobilnätet i 450 MHz-bandet och 2 000 MHz-bandet, ett markbundet system som lämpar sig för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster i 700 MHz-bandet, 800 MHz-bandet, 2 500 MHz-bandet och 3 500 MHz-bandet samt fartygs och luftfarkosters mobilnät. Med mobilnät med mycket stor bandbredd avses i denna förordning sådana mobilnät som fungerar inom frekvensområdet 26 GHz.

6 §
Närmare bestämmelser om uttag av allmän frekvensavgift

Vid bestämmande av frekvensavgifterna för radiosändare, radiosystem eller radionät som avses i 5 § 1 mom. 11–16 punkten är radiofrekvensernas relativa bandbredd trots bestämmelserna i 4 § 2 mom. kubikroten ur den i 4 § 2 mom. angivna radiofrekvensernas relativa bandbredd.

En ändring i kommunindelningen som trätt i kraft efter 2008 påverkar inte invånarantalskoefficienten för basstationer för mobilnät eller radiosystem i fasta trådlösa accessnät så att nätets eller systemets område med användningsrätt blir större.

Om en innehavare av radiotillstånd har rätt att använda basstationer för ett markbundet system som lämpar sig för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster i 3 500 MHz-bandet och basstationer för radiosystemet i ett fast trådlöst accessnät på samma frekvenser och delvis inom samma område, fastställs invånarantalskoefficienten (Kinv) för frekvensavgiften för radiosystemet i det fasta trådlösa accessnätet på basis av det område med användningsrätt som inte överlappar området med användningsrätt för det markbundna system som lämpar sig för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster i 3 500 MHz-bandet.

Den relativa bandbredden för radiosändare i det riksomfattande koncessionsberoende televisionsnätet fastställs utifrån den frekvensmängd som reserverats för televisionsnätet. Den frekvensmängd som reserverats för televisionsnätet är frekvensmängden för det frekvensområde som i statsrådets frekvensplan fastställts för koncessionsberoende televisionsverksamhet dividerad med antalet riksomfattande kanalknippen som är tillgängliga på frekvensområdet. Den relativa bandbredden för radiosändare i ett regionalt televisionsnät är densamma som den relativa bandbredden för radiosändare i det riksomfattande koncessionsberoende televisionsnät som är avsett att fungera inom samma frekvensområde. Frekvensavgiften för televisionsnät bestäms enligt nät.

Frekvensavgiften för basstationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät räknas ut enligt nät och antennplats.

Trots bestämmelserna i 4 § 1 mom. uträknas frekvensavgiften utifrån en (1) radiosändare på samma radiofrekvens, om systemet för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring eller radiolänksystemet har fler än en radiosändare per antennplats på samma radiofrekvens.

Frekvensavgiften för en fast HF-sändare bestäms enligt antennplats.

7 §
Särskild frekvensavgift för vissa privata radiosystem och satellitsystem

Transport- och kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av tillståndspliktiga

1) mobila stationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät,

2) radiomikrofonsändare,

3) sändare för radiostyrning, och

4) radiostationer som hör till satellitsystem och som sänds ut i rymden

så att man när frekvensavgiften bestäms tillämpar systemkoefficienten (K6b) utöver de koefficienter och kalkylmässiga storheter som avses i 4 §. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

B0 • K1 • Kinv • K6b • S • 1295,50 €.

Systemkoefficienten (K6b) bestäms i enlighet med det graderade antalet mobila radiosändare som hör till systemet så att viktkoefficienten för de mobila radiosändarna är 0,25, med undantag av radiostationer som hör till satellitsystem och som sänds ut i rymden, på vilka ska tillämpas viktkoefficienten 1. De systemkoefficienter som bestäms utifrån det graderade antalet mobila radiosändare och det graderade antalet radiostationer som hör till satellitsystem och som sänds ut i rymden anges i punkt 4 i bilagan till denna förordning.

Trots bestämmelserna i 4 § 2 mom. är radiofrekvensernas relativa bandbredd vid bestämmande av frekvensavgifterna för radiosändare, radiosystem eller radionät som avses i 1 mom. 1,2 och 4 punkten kubikroten ur den i 4 § 2 mom. angivna radiofrekvensernas relativa bandbredd, och vid bestämmande av frekvensavgifterna för sändare för radiostyrning som avses i 3 punkten åttonde roten ur den i 4 § 2 mom. angivna radiofrekvensernas relativa bandbredd.

Mobila stationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät samt radiomikrofonsändare som på basis av sin placering, använda basstationer eller andra motsvarande grunder hör till samma funktionella helhet anses vara mobila stationer eller radiosändare i samma radiosystem.

I fråga om sändare för radiostyrning som fungerar inom olika frekvensområden och olika kommuner räknas frekvensavgiften ut separat.

Frekvensavgiften för radiomikrofonsändare som fungerar inom olika frekvensområden räknas ut separat enligt nät. Trots bestämmelserna i 4 § 2 mom. anses den kanalbredd för radiomikrofonsändaren som fastställts i radiotillståndet som radiomikrofonsändarens frekvensmängd vid bestämning av avgiften.

Sådana radiostationer som hör till satellitsystem och som sänds ut i rymden som med stöd av det förfarande för koordinering av satellitsystem som görs för Internationella teleunionen hör till samma funktionella helhet anses vara radiostationer i samma satellitsystem, och på dem tillämpas systemkoefficienten K6b.

8 §
Särskild frekvensavgift för radiosändare inom sjöfart och luftfart

Transport- och kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av en tillståndspliktig radiostation inom sjöfart eller luftfart eller radiosändare i ett radiosystem inom sjöfart eller luftfart. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

Trafikslagskoefficienten (Kslag) bestäms utifrån trafikslaget för de radiofrekvenser som anvisats tillståndshavaren. Trafikslagskoefficienterna anges i 5 punkten i bilagan till denna förordning. De övriga koefficienter och kalkylmässiga storheter som tillämpas i formlerna överensstämmer med bestämmelserna i 4 § och 7 § 2 mom.

Frekvensavgiften för fartygs och luftfarkosts radiostation och bärbara radiosändare för luftfart bestäms enligt trafikslag.

Frekvensavgiften för andra maritima radiosystem än fartygs radiostation samt för basstation för luftfartsradioanläggningar som används på markytan räknas ut enligt system och antennplats. Mobila stationer som på basis av den använda basstationens antennplats eller andra motsvarande grunder hör till samma funktionella helhet anses vara mobila stationer i samma radiosystem.

9 §
Särskilda frekvensavgifter för amatörradiosändare

Transport- och kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av tillståndspliktiga amatörradiosändare eller radiosändare i en amatörradiostation. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

De koefficienter och kalkylmässiga storheter som tillämpas i formlerna överensstämmer med bestämmelserna i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket får ta ut endast en årlig frekvensavgift, även om radiotillståndet berättigar till innehav och användning av flera amatörradiosändare som avses i 1 mom. 1 punkten.

Frekvensavgiften för en amatörradiostation som kräver specialtillstånd räknas ut enligt antennplats på basis av de anvisade sändningsfrekvenserna.

10 §
Frekvensavgifter för andra radiosändare, radionät och radiosystem

Frekvensavgiften för andra radiosändare, radionät eller radiosystem än sådana som avses i 5 § eller 7–9 § bestäms enligt frekvensavgiften för närmast motsvarande radiosändare, radionät eller radiosystem.

Om närmast motsvarande radiosändare, radionät eller radiosystem inte kan anges, bestäms frekvensavgiften enligt följande formel:

K1 • 0,01 • 1295,50 €.

Den frekvensbandskoefficient (K1) som tillämpas i formeln överensstämmer med bestämmelserna i 4 §.

11 §
Kortvarig frekvensavgift, ändring av användningsrätten och minimiavgift

Transport- och kommunikationsverket tar ut en kortvarig frekvensavgift för en av verket för mindre än ett år beviljad rätt till innehav och användning av en i 5 § eller 7–10 § avsedd radiosändare. Frekvensavgiftens storlek är den i 5 § eller 7–10 § bestämda årliga frekvensavgiften multiplicerad med relationstalet för antalet användningsdygn och 365, dock minst en fjärdedel av den årliga frekvensavgiftens belopp och alltid minst 18 euro.

Om Transport- och kommunikationsverket ändrar den i 5 § eller 7–10 § eller 1 mom. avsedda rätten till innehav eller användning av en radiosändare under den tid radiotillståndet är giltigt, så att den inverkar förstorande på grunderna för bestämmande av frekvensavgiften, tas frekvensavgiften ut även för den ändrade rätten. Tilläggsbeloppet för frekvensavgiftens innevarande avgiftsperiod tas dock ut dygnsvis endast för den återstående delen.

Trots bestämmelserna i 5 § eller 7–10 § är minimibeloppet för frekvensavgiften 18 euro.

12 §
Frekvensreserveringsavgift

För en sådan reservering av radiofrekvenser som avses i 44 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tar Transport- och kommunikationsverket ut en lika stor avgift som för den rätt till innehav och användning av radiosändare som avses i 5 § eller 7–11 § i denna förordning. Trots bestämmelserna i 11 § 1 mom. tas frekvensavgift även ut om den är under 18 euro eller under en fjärdedel av den årliga frekvensavgiften.

Om reserveringen förfaller på grund av att radiotillstånd beviljas för innehav och användning av en radiosändare, görs avdrag enligt detta moment från den årliga med stöd av 5 § eller 7–11 § bestämda frekvensavgiften för radiosändare det första året eller från den med stöd av 10 § 1 mom. bestämda kortvariga frekvensavgiften för radiosändare. Avdragets storlek är den i 5 § eller 7–11 § bestämda frekvensavgiften multiplicerad med relationstalet för å ena sidan differensen i antal dygn mellan frekvensreserveringens giltighetstid och den faktiska giltighetstid som berodde på att reserveringen förföll och å andra sidan 365. Avdrag görs dock inte från frekvensavgiften för radiosändare som avses i 5 § 1 mom. 11 eller 12 punkten, 7 § 1 mom. 1 punkten eller 8 § 1 mom. 2 eller 3 punkten eller från den kortvariga frekvensavgiften.

Till frekvensavgiften för frekvensreserveringen räknas dock inte mobila stationer i privata radionät (PMR), i personsökningsnät, i annat maritimt radiosystem än ett fartygs radiostation eller i en luftfartsradioanläggning som används på markytan. Om det inte till ett nät eller system hör annat än mobila stationer uträknas frekvensavgiften för frekvensreserveringen utifrån en mobil station.

Frekvensavgiften för en frekvensreservering för ett system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring bestäms dock utgående från en (1) radiosändare för varje radiokanal som reserverats för systemet.

13 §
Frekvensförvaltningsavgift för militär radiokommunikation

Transport- och kommunikationsverket tar för frekvensförvaltning i anslutning till det militära försvaret ut en årlig frekvensförvaltningsavgift som bestäms enligt frekvensområde. Frekvensförvaltningsavgiften bestäms enligt följande formel:

B0• K1 • Kinv • S • 1295,50 €

De koefficienter och kalkylmässiga storheter som ska tillämpas på frekvensförvaltningsavgiften överensstämmer med bestämmelserna i 4 § med undantag för bredden på det referensband som ska tillämpas på radiofrekvensernas relativa bandbredd (B0) och grundavgiftskoefficienten S.

Radiofrekvensernas relativa bandbredd (B0) som ska tillämpas på frekvensförvaltningsavgiften, är förhållandet mellan storheten för de fastställda frekvensernas frekvensmängd B inom frekvensområdet för radiokommunikation som hänför sig till det militära försvaret och referensbandets bredd 14 MHz.

Den grundavgiftskoefficient S som ska tillämpas på frekvensförvaltningsavgiften är en till avgiften relaterad koefficient, med vilken den i 4 § 8 mom. avsedda grundavgiftens effekt ställs i relation till storleken på den frekvensförvaltningsavgift som ska tas ut. Koefficientens värde är 0,85.

Trots bestämmelserna i 2 § tas utöver frekvensförvaltningsavgiften inte ut frekvensavgift för frekvensreservering som beviljats försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet eller för rätt till innehav och användning av radiosändare eller tillståndspliktig radiosändare i radionät, radiosystem eller radiostationer.

14 §
Avgiftsfria prestationer

Frekvensavgift eller frekvensreserveringsavgift tas inte ut för rätt till innehav och användning av en sådan radiosändare eller tillståndspliktig radiosändare i radionät, radiosystem eller radiostationer som hänför sig till uppgifterna vid en främmande stats beskickning, inte heller för en frekvensreservering.

3 kap

Övriga frekvensförvaltningsavgifter

15 §
Examensavgift

Transport- och kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd fast avgift för deltagande i en examen inom radiokommunikation. Avgifterna är följande:

1) allmän behörighetsexamen för radiooperatörer inom sjöfarten 75,70 euro,

2) begränsad behörighetsexamen för radiooperatörer inom sjöfarten eller radioexamen för högsjöskeppare 67,30 euro,

3) radioexamen för kustskeppare 45,40 euro,

4) allmän eller begränsad kompetensexamen för radiooperatörer inom sjöfarten 37,85 euro.

För andra än i 1 mom. avsedda examina inom radiokommunikation tas ut en examensavgift, vars belopp är den avgift som tas ut för den i 1 mom. avsedda närmast motsvarande examen.

För deltagande i en delexamen tas ut hälften av den i 1–2 mom. avsedda avgiften, avrundad till närmaste fem eller tio cent.

Transport- och kommunikationsverket tar ut ovan avsedda examensavgift även om examen är underkänd.

16 §
Intygsavgift

Transport- och kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd fast avgift för behörighets- och kompetensbevis för radiokommunikation. Intygsavgiften för en i 15 § 1 mom. 1–3 punkten avsedd examen är 43,75 euro och för en i 15 § 1 mom. 4 punkten avsedd examen 28,60 euro.

Intygsavgiften för det behörighetsbevis för amatörradiokommunikation som avses i 265 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är 43,75 euro.

17 §
Kontrollavgift för radioanläggning eller radiostation

Transport- och kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd fast avgift för kontroll av radiosändare och radiostationer som medför stora risker för störningar. De avgifter som tas ut för idrifttagningskontroll och ändringskontroll är följande:

1) kontroll på användningsplatsen 840,95 euro

2) kontroll baserad på mätdata och uppgifter om anläggningen 100,00 euro

För sådan kontroll av radioanläggning som avses i 5 kap. 25 § 2 mom. i polislagen (872/2001) tas ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd kontrollavgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

Transport- och kommunikationsverket tar ut ovan avsedda kontrollavgift även då anläggningen eller stationen är underkänd.

18 §
Avgift för störningsskydd och koordinering av satellitsystem

Transport- och kommunikationsverket tar ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde för

1) skyddande av radiomottagningsstation mot störningar,

2) koordinering av satellitsystem med Internationella teleunionen eller någon annan internationell organisation.

19 §
Registreringsavgift för radiosändare

Transport- och kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd registreringsavgift för en fast radiosändare för behandling av registreringsanmälan för radiosändare. Avgifterna är följande:

1) registrering av basstationer placerade ombord på luftfarkoster och avsedda för tillhandahållande av kommunikationstjänster ombord på luftfarkoster (MCA-tjänster), 18 euro,

2) registrering av basstationer placerade ombord på fartyg och avsedda för tillhandahållande av kommunikationstjänster ombord på fartyg (MCV-tjänster), 18 euro.

Om det i en luftfarkost eller ett fartyg finns fler än en sådan basstation som avses i 1 eller 2 punkten tas det endast ut avgift för en basstation.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Bilaga

STORLEKEN PÅ DE KOEFFICIENTER SOM SKA TILLÄMPAS I SAMBAND MED FREKVENSAVGIFTER

1) Koefficienter för användningsrätt

De koefficienter för användningsrätt som ska tillämpas är följande:

Radioanläggningsgrupp Användningsrätt Kj
1) mobilnät, myndighetsnät (VIRVE), GSM-R-radiosystemet för järnvägarna, radiosystem i fast trådlöst accessnät och masskommunikationsnät Nationell kanal med ensamrätt 5
Nationell kanal för begränsad användargrupp 2
Lokal kanal med ensamrätt 2
Lokal samkanal 1
2) radiolänksändare under 960 MHz, länksändare för överföring av ljudradioprogram, privata radionät (PMR), personsökningsnät, system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring och andra maritima radiosystem än fartygs radiostationer Nationell kanal med ensamrätt 53
Lokal kanal med ensamrätt 23
Nationell kanal för begränsad användargrupp 2
Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,4
3) sändare för radiostyrning Nationell kanal med ensamrätt 58
Lokal kanal med ensamrätt 28
Nationell kanal för begränsad användargrupp 2
Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,4
4) radiolänksändare över 960 MHz Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,01
5) radiosändare och radiosystem för militär radiokommunikation Nationell kanal med ensamrätt 5
Lokal kanal med ensamrätt 2
Lokal samkanal 1
Nationell samkanal 0,4
6) övriga Alla kanaler 1

2) Frekvensbandskoefficienter

De frekvensbandskoefficienter som ska tillämpas är följande:

Frekvensområde 1
0 – 28 MHz 0,2
28,001 – 87,5 MHz 0,9
87,501 – 108 MHz 1,5
108,001 – 146 MHz 1,7
146,001 – 174 MHz 1,9
174,001 – 380 MHz 2,0
380,001 – 470 MHz 2,0
470,001 – 862 MHz 2,0
862,001 – 960 MHz 1,4
960,001 – 2200 MHz 1,0
2200,001 – 3100 MHz 0,6
3100,001 – 5000 MHz 0,4
5000,001 – 10700 MHz 0,3
10700,001 – 19700 MHz 0,25
19700,001 – 39500 MHz 0,2
39500,001 – 55000 MHz 0,1
Över 55000 MHz 0,03

3) Grundavgiftskoefficienter

Grundavgifternas koefficienter är följande:

Radioanläggningsgrupp S
1) radiosändare i masskommunikationsnät 0,018
2) andra mobilnät än mobilnät med mycket stor bandbredd 0,018
2 a) mobilnät med mycket stor bandbredd 0,006
3) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet 0,018
4) myndighetsnät (VIRVE) 0,018
5) GSM-R-radiosystemet för järnvägarna 0,018
6) radiosystem i fast trådlöst accessnät 0,018
7) fartygs och luftfarkosters radiostationer 0,001
8) bärbar radiosändare för luftfart 0,001
9) nödsändare för personligt bruk (PLB) 0,15
10) amatörradiostationer med ökad sändningseffekt 0,004
11) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forskning 0,4
12) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,9
13) amatörradiosändare 0,014
14) andra amatörradiostationer som kräver specialtillstånd 0,014
15) radiomikrofonsändare 1
16) privata radionät (PMR) 2,1
17) sändare för radiostyrning 2,1
18) personsökningsnät 2,1
19) maritima radiosystem än fartygs radiostationer 0,021
20) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram 3,1
21) fasta HF-sändare 3,8
22) luftfartsradioanläggningar som används på markytan 0,038
23) radiosondsystem 0,05
24) jordstationer för fast satellittrafik som ska koordineras 6
24 a) icke koordinerade jordstationer för fast satellittrafik 1,1
25) radiolänksändare över 960 MHz 25
26) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden 30
27) andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstation 1,5

4) Systemkoefficienter

De systemkoefficienter som ska tillämpas är följande:

Antal mobila anläggningar Graderat antal (ant g ) K 6b (0,25 • ant g )
1 1 0,25
2 – 4 2 0,5
5 – 8 5 1,25
9 – 14 9 2,25
15 – 24 15 3,75
25 – 34 22 5,5
35 – 44 30 7,5
45 – 59 40 10
60 – 79 55 13,75
80 – 99 70 17,5
100 eller flera 95 23,75

Systemkoefficienten för sändare för radiostyrning bestäms utifrån antalet mobila anläggningar och viktkoefficienten 0,25 i enlighet med formel K6b = antal 0,25. Dess största värde är dock 25.

Vid bestämmande av frekvensavgiften för sådana radiosystem och radionät som saknar mobila anläggningar är systemkoefficienten 1.

De systemkoefficienter som ska tillämpas vid fastställandet av frekvensavgifter för radiostationer som hör till satellitsystem och som sänds ut i rymden är följande:

Antal radiostationer Graderat antal(antal p ) K 6b (1 • antal p )
1 1 1
2 – 3 2 2
4 – 5 4 4
6 – 7 6 6
8 – 9 7 7
10 – 14 9 9
15 – 19 13 13
20 – 27 18 18
28 – 39 25 25
40 – 49 32 32
50 eller flera 40 40

5) Trafikslagskoefficienter

Trafikslagskoefficienterna är följande:

Trafikslag K slag
Satellitfrekvenser 20
Maritima MF- och HF-frekvenser 15
Maritima VHF-, nöd- och navigeringsfrekvenser samt andra än VHF-frekvenser inom sjöfart och luftfart 15
MF- och HF-frekvenser inom luftfart 15
VHF- och nödfrekvenser inom luftfart 15
Maritima och övriga UHF-frekvenser 7
Navigeringsfrekvenser inom luftfart 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.