1453/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation och om grunderna för avgifterna samt om Transport- och kommunikationsverkets företagsekonomiska avgifter. Bestämmelser om administrativa frekvensavgifter och om övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer utfärdas separat.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), för vilka Transport- och kommunikationsverket tar ut de fasta avgifter som anges i 6 och 7 § i denna förordning är

1) rätt att använda ett kommunikationsnäts nummerkod eller abonnentnummer, och

2) registrering och förnyad registrering av ett domännamn för ett informationsnät.

3 §
Andra offentligrättsliga prestationer med avgifter enligt självkostnadsvärdet

Sådana offentligrättsliga prestationer för vilka det inte tas ut en fast avgift och för vilka Transport- och kommunikationsverket tar ut en avgift enligt självkostnadsvärdet är

1) ackreditering av informationssäkerheten i informationssystem som behandlar klassificerad information,

2) bedömning av säkerhetsnivån i fråga om krypterings- och andra informationssäkerhetsprodukter,

3) bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation och bedömning av lokalernas informationssäkerhet i anslutning till det samt utfärdande av intyg,

4) åtgärder i anslutning till godkännandet av bedömningsorgan för informationssäkerhet,

5) utredning om säkerheten i informationssystem och datakommunikation som begärs av finansministeriet,

6) bedömning som gäller elektromagnetisk diffus strålning, och

7) rådgivning i anslutning till planering av informationssystem som behandlar klassificerad information.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer i anslutning till elektronisk kommunikation enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Transport- och kommunikationsverket prissätter på företagsekonomiska grunder, är

1) behörighetsexamen inom amatörradiokommunikation,

2) självvald radioamatöridentifiering,

3) trycksaker som hör till sådan informationsverksamhet som orsakar större än ringa kostnader,

4) utbildning som hör till sådan informationsverksamhet som orsakar större än ringa kostnader,

5) sändande av sådant dokument för vilket kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon annan prestation som är avgiftsbelagd i enlighet med denna förordning,

6) informationssäkerhetstjänster som grundar sig på beställning eller uppdrag,

7) andra prestationer av Transport- och kommunikationsverket vilka grundar sig på uppdrag.

Transport- och kommunikationsverket beslutar med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 2 mom. samt för att lämna ut uppgifter enligt 3 mom. i den paragrafen i form av kopior och utskrifter.

Transport- och kommunikationsverket kan ta ut ett pris som motsvarar självkostnadsvärdet för en prestation när Transport- och kommunikationsverket har sådan faktisk ensamrätt att producera dessa tjänster som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. Övriga tjänster som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen prissätts på företagsekonomiska grunder.

5 §
Avgifter för andra offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärde

Transport- och kommunikationsverket tar av den som inlett ett ärende som gäller en sådan prestation som avses i 3 § ut en avgift som baserar sig på den tid som har använts på åtgärden. I avgift tas för varje arbetstimme ut 103 euro. En avgift tas också ut för en sådan väsentlig prestation som hänför sig till efterhandstillsynen över en prestation.

Den som inlett ett ärende är dessutom skyldig att till Transport- och kommunikationsverket betala de resekostnader som orsakas av en bedömning som sker utomlands. Den som inlett ett ärende har rätt att få en uppskattning av kostnaderna av Transport- och kommunikationsverket innan beställningen görs.

När Transport- och kommunikationsverket kommer överens om att sköta en viss uppgift för en annan utsedd säkerhetsmyndighets räkning på det sätt som föreskrivs i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004), tas en avgift för skötseln av uppdraget ut enligt 1 mom. och för resekostnaderna för skötseln av ett sådant uppdrag utomlands enligt 2 mom.

6 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Den avgift som teleföretag och andra företag som får ett nummer eller prefix och vilka avses i 296 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) ska betala till Transport- och kommunikationsverket uppgår årligen till

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,16 euro/anslutning
nummer i ett allmänt mobilnät 0,16 euro/anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 10 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 2 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 400 euro
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 35 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 7 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 1 400 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 1 800 euro
3) avgift för riktnummer i mobilnät:
tresiffrigt riktnummer 10 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 2 000 euro
femsiffrigt riktnummer 400 euro
4) avgift för servicenummerserie och avgift för en nationell abonnentnummerserie i ett fast telefonnät:
nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde 600 euro
nummerserie med ett minst femsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde 120 euro
nationell nummerserie med ett tresiffrigt prefix 25 000 euro
nationell nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix 5 000 euro
nationell nummerserie med ett femsiffrigt prefix 1 000 euro
nationell nummerserie med ett minst sexsiffrigt prefix 200 euro
5) avgift för datanätskod (DNIC) 5 000 euro
6) avgift för teknisk kod:
internationell signaleringspunktkod 1 600 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
kod för sluten användargrupp (CUG) 0,8 euro
centrex-teleföretagskod 35 euro
mobil nätkod (MNC) 340 euro
teleföretagskod 170 euro
identifieringskod för SIM-kort för mobiltelefon (IIN) 170 euro
7) avgift för sådant kortmeddelandeservicenummer och sådant nationellt servicenummer i telefonnätet som beviljats tjänsteproducenten direkt:
femsiffrigt nummer 120 euro
sexsiffrigt nummer 80 euro
8) avgift för abonnentnummerserie i telexnät 40 euro

Den avgift för abonnentnummer som avses i 1 mom. 1 punkten tas ut på basis av antalet anslutningar till teleföretagets nät på uttagsårets första dag. I anslutningsantalet inkluderas även de abonnentnummer som används enbart i inkommande eller utgående samtalsriktning.

Avgift för servicenummer tas inte ut för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer som är gemensamma för teleföretagen.

Numreringsavgifterna faktureras årligen i fyra poster för tiden från och med den 1 januari till och med den 31 mars, från och med den 1 april till och med den 30 juni, från och med den 1 juli till och med den 30 september samt från och med den 1 oktober till och med den 31 december. Avgifterna för kortmeddelandeservicenummer faktureras årligen i två poster för tiden från och med den 1 januari till och med den 30 juni samt från och med den 1 juli till och med den 31 december.

7 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

För registrering och förnyad registrering av domännamn enligt 295 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tas följande domännamnsavgifter ut:

1) 9 euro för registrering och förnyad registrering för ett år,

2) 18 euro för registrering och förnyad registrering för två år,

3) 27 euro för registrering och förnyad registrering för tre år,

4) 36 euro för registrering och förnyad registrering för fyra år,

5) 45 euro för registrering och förnyad registrering för fem år.

För ett elektroniskt intyg som ges med stöd av 171 § 1 mom. 6 punkten i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tas det ut en intygsavgift på 5 euro, och för andra än elektroniska intyg tas det ut en intygsavgift på 10 euro.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.