1432/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) 18 §, sådan den lyder i lag 1065/2015, som följer:

18 §

Ett beslut som fattats av kommunen med stöd av 14 § samt ett beslut enligt 15 § genom vilket tillsynsmyndighet utsetts eller dess uppgifter delegeras samt ett beslut enligt 14 b § om godkännande av en taxa får överklagas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Innan ändring söks i ett beslut om fastställande av avgifter enligt 14 b § 1–3 mom. ska den betalningsskyldige senast 14 dagar efter det att inbetalningskortet erhållits framställa anmärkning hos den kommunala myndighet som fattar beslut om uttagande av avgifter. Ett nytt beslut ska fattas med anledning av anmärkningen och ett nytt inbetalningskort sändas till den betalningsskyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019
MiUB 2/2019
RSv 48/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.