1427/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 61 § 1, 2 och 4 mom. samt 62 §, sådana de lyder, 61 § 1, 2 och 4 mom. i lag 1059/2015 och 62 § i lagarna 1059/2015 och 978/2017, som följer:

61 §
Besvär

Ett beslut av miljöministeriet med stöd av 50 § 3 mom. eller 52 § 2 mom. samt ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Andra beslut av miljöministeriet samt beslut av Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet eller en närings-, trafik- och miljöcentral och beslut som en kommunal myndighet fattat med stöd av 26 eller 28 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. När besvär anförs över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut är den behöriga förvaltningsdomstolen dock den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av området i fråga är beläget.


Beträffande besvär iakttas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

62 §
Besvär över förvaltningsdomstolens beslut

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

I fråga om besvärsrätten gäller 61 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019
MiUB 2/2019
RSv 48/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.