1419/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 12 a § 1 mom. 2 punkten, 24 § 1 mom. 2 punkten, 24 a § 1 och 2 mom., 24 b § 1 mom. och 24 e § 3 mom. 2 punkten,

sådana de lyder, 12 a § 1 mom. 2 punkten i lag 1653/2015, 24 § 1 mom. 2 punkten i lag 1223/2019, 24 a § 1 och 2 mom. i lag 970/2013, 24 b § 1 mom. i lag 1301/2002 och 24 e § 3 mom. 2 punkten i lag 522/2018, samt

fogas till 12 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1653/2015 och 913/2017, en ny 2 a-punkt som följer:

12 a §
Begränsningar av premiebetalningsskyldigheten

Arbetslöshetsförsäkringspremie betalas inte


2) efter den kalendermånad under vilken en arbetstagare som är född före 1965 fyller 65 år,

2 a) efter den kalendermånad under vilken en arbetstagare som är född 1965 eller därefter uppnår den lägsta ålder för ålderspension som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare,


24 §
Betalningsskyldighet

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönesumma som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens bokföringsenhet eller affärsverk vars motsvarande lönesumma är minst 2 125 500 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om


2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 61 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 64 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 63 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension.


24 a §
Självriskpremiens belopp

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten utgörs grunden för självriskpremien av det belopp motsvarande förmånsutgiften som skulle betalas till den uppsagda eller permitterade arbetstagaren till ett belopp motsvarande den inkomstrelaterade dagpenningen från det att hans eller hennes rätt till tilläggsdagar börjar tills han eller hon fyller 64 år, dock minst ett belopp som motsvarar förmånsutgiften för ett år.

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten utgörs grunden för självriskpremien av det belopp som motsvarar förmånsutgiften enligt den inkomstrelaterade dagpenningen för den tid arbetslöshetsförmån har betalts till den uppsagda arbetstagaren från anställningsförhållandets slut tills han eller hon fyller 64 år.


24 b §
Uppbörd och återbäring av självriskpremie

Självriskpremie uppbärs enligt 24 § 1 mom. 1 punkten då rätten till tilläggsdagar börjar och enligt 24 § 1 mom. 2 punkten då den uppsagda arbetstagaren har fyllt 64 år.


24 e §
Skyldighet att lämna uppgifter

Oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter ska Finansinspektionen och Folkpensionsanstalten till Sysselsättningsfonden lämna följande uppgifter:


2) före utgången av april månad personbeteckning och arbetslöshetskassans nummer för de personer som under det föregående kalenderåret fyllt 64 år och som har fått arbetslöshetsdagpenning efter fyllda 64 år och vars rätt till tilläggsdagar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte har börjat före fyllda 64 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På den självriskpremie som betalas för arbetstagare födda före 1961 tillämpas bestämmelserna om självriskpremie för arbetsgivares utkomstskydd för arbetslösa i 8 a kap., sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

RP 83/2019
ShUB 15/2019
RSv 71/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.