1418/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 3 kap. 1 § 1 och 2 mom. samt 6 kap. 9 § 1 mom.,

sådana de lyder, 3 kap. 1 § 1 mom. i lag 1188/2009 samt 3 kap. 1 § 2 mom. och 6 kap. 9 § 1 mom. i lag 1049/2013, som följer:

3 kap.

Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner

1 §
Allmänna begränsningar

Arbetslöshetsförmåner beviljas inte en arbetssökande som inte har fyllt 17 år. Arbetslöshetsförmåner beviljas en arbetssökande som är född före 1965 högst till utgången av den kalendermånad då den arbetssökande fyller 65 år. En arbetssökande som är född 1965 eller därefter beviljas arbetslöshetsförmån högst till utgången av den kalendermånad då han eller hon uppnår den lägsta ålder för ålderspension som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

En person kan emellertid beviljas arbetslöshetsförmåner högst till utgången av den kalendermånad då han eller hon fyller 68 år, om han eller hon är förhindrad att arbeta av de orsaker som nämns i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten, 4 kap. 1 § 2 punkten eller 1 a § eller om han eller hon är permitterad på heltid.


6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

9 §
Rätt till tilläggsdagar

Löntagares grunddagpenning och inkomstrelaterade dagpenning betalas trots maximitiden enligt 7 § till utgången av den kalendermånad under vilken den arbetssökande uppnår den i 3 kap. 1 § 1 mom. avsedda högsta åldern för beviljande av arbetslöshetsförmån, om han eller hon är född

1) 1955 eller 1956 och om han eller hon har fyllt 60 år före utgången av maximitiden,

2) 1957–1960 och om han eller hon har fyllt 61 år före utgången av maximitiden,

3) 1961 eller därefter och om han eller hon har fyllt 62 år före utgången av maximitiden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 83/2019
ShUB 15/2019
RSv 71/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.