1411/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 8 a § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) 8 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 547/2005, som följer:

8 a §

Innan beslut enligt 4 § 4 mom. eller 8 § 1 eller 2 mom. fattas ska det på förhand, på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen och i minst en tidning med allmän spridning på orten, meddelas att beslutsförslaget hålls offentligt tillgängligt. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i kommunallagen (410/2015). Ett beslutsförslag ska delges dem som gjort framställningen. Dessutom ska tomtägarna inom området delges sådana beslutsförslag genom vilka kommunen åtar sig att sköta tomtägarnas uppgifter. Delgivningen får ske genom ett vanligt brev. Anmärkningar mot förslaget ska lämnas till kommunen inom 14 dagar från det att förslaget blev framlagt eller det att mottagaren fick del av brevet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019
MiUB 3/2019
RSv 50/2019
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.