1406/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 22 § 3 mom., 30 § 1 mom., 47 § 3 mom. och 64 § 2 mom., av dem 22 § 3 mom. sådant det lyder i lag 58/2011 samt 30 § 1 mom. och 47 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1587/2009, som följer:

22 §
Införlivning av områden i ett naturskyddsområde

Vid fastighetsbildning som gäller ett område i fråga om vilket det har beslutats eller ansökts om införlivande i ett naturskyddsområde iakttas 21 § 1 mom. Om ett privat naturskyddsområde som övergått i statens ägo införlivas i ett naturskyddsområde, avförs anteckningen om fridlysning av det privata området ur fastighetsdatasystemet i samband med införlivningen. Samtidigt upphör tidigare fridlysningsbestämmelser i fråga om detta område att gälla. Införlivningen ska delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).

30 §
Ikraftträdelse av förbud

Det förbud som avses i 29 § 1 mom. träder i kraft när närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat beslut om gränserna för det område som hör till den skyddade naturtypen och delgivit områdets ägare och innehavare beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom delge beslutet om förbud genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.


47 §
Skydd av platser där arter förekommer

Ett förbud som avses i 2 mom. träder i kraft när närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat beslut om gränserna för den plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer och delgivit områdets ägare och innehavare beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom delge beslutet om förbud genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Beslutet är i kraft trots eventuella besvär, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.


64 §
Nätverket Natura 2000

Bestämmelserna i 8 § om utarbetande och godkännande av naturskyddsprogram ska iakttas när förslag utarbetas om områden som ska införlivas i Natura 2000. Förslaget ska delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019
MiUB 3/2019
RSv 50/2019
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.