1393/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 64 § i inkomstskattelagen (1535/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 504/2010 och 1086/2014, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen en ny 84 a § som följer:

64 §
Naturaförmåner

En naturaförmån betraktas som inkomst för det skatteår under vilken den skatteskyldige har kunnat förfoga över den. Om en naturaförmån emellertid på det sätt som avses i 12 § 4 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) har anmälts som inkomst för den månad i det följande skatteåret som följer på den månad då den inflöt, betraktas naturaförmånen som inkomst för detta följande skatteår.


84 a §
Andra tävlingspriser

Ett annat tävlingspris än ett sådant som avses i 83 eller 84 § är skattefri inkomst, om det inte kan betraktas som lön eller arbets- eller bruksersättning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och värdet av tävlingspriserna under ett skatteår sammanlagt uppgår till högst 100 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. På naturaförmåner som har getts före lagens ikraftträdande tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 78/2019
FiUB 16/2019
RSv 63/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.