1388/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) 6 § 1 mom., 37 § 2 mom. och 38 §, av dem 37 § 2 mom. och 38 § sådana de lyder i lag 930/2015, som följer:

6 §
Rättelse- och disciplinnämnd

Vid Räddningsinstitutet finns en rättelse- och disciplinnämnd som ska behandla och avgöra rättelseyrkanden som gäller antagning av studerande, förlust och avbrytande av studierätten, bedömning av studieprestationer, tillgodoräknande av tidigare studier, skriftliga varningar och avbrytande av studierna enligt 30 § 4 mom. Nämnden fattar också beslut om sådan avstängning för viss tid av en studerande samt om sådan förlust för viss tid eller helt och hållet av rätten att bo på institutets internat som utgör disciplinstraff enligt denna lag.


37 §
Begäran om rättelse och begäran om omprövning

En studerande får hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut som gäller förlust eller avbrytande av studierätten, skriftlig varning eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 4 mom. inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.


38 §
Besvär och förbud mot att söka ändring

I det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning och i andra beslut av Räddningsinstitutet och dess rättelse- och disciplinnämnd får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) till den del något annat inte föreskrivs i denna lag.

I fråga om beslut som gäller läroplanen, ordningsstadgan eller något annat undervisningsarrangemang får inte omprövning begäras eller ändring sökas genom besvär.

Ett beslut som meddelats i ett omprövningsförfarande och som gäller bedömningen av en studieprestation, tillgodoräknande av tidigare studier eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 4 mom. får inte överklagas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 59/2019
FvUB 9/2019
RSv 45/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.