1348/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) 28 § 1 mom. 5 punkten och 29 § samt

fogas till 28 § 1 mom. en ny 6 punkt som följer:

28 §
Förlust av studierätten inom den yrkesinriktade grundutbildningen

En studerande förlorar sin studierätt, om han eller hon


5) har dömts till straff vid en allmän domstol och brottet visar att han eller hon är olämplig för uppgifter inom branschen,

6) inte lämnar in det läkarutlåtande som avses i 29 § 4 mom. till Räddningsinstitutet.


29 §
Avbrytande av studierätten inom den yrkesinriktade grundutbildningen

En studerande har rätt att tillfälligt avbryta sina studier inom den yrkesinriktade grundutbildningen

1) på grund av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),

2) på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet i enlighet med sjukförsäkringslagen (1224/2004),

3) på grund av långvarig sjukdom,

4) av någon annan grundad anledning än de som avses i 1–3 punkten.

Räddningsinstitutet har rätt att tillfälligt avbryta en studerandes studier inom den yrkesinriktade grundutbildningen av den orsak som anges i 1 mom. 3 punkten och i de fall som avses i 32 § 4 mom.

En studerandes studier avbryts

1) i de fall som avses i 1 mom. 1 punkten för den tid tjänstgöringen pågår, dock så att den studerandes studier fortsätter efter tiden för avbrottet vid ingången av den följande möjliga termin som Räddningsinstitutet bestämmer,

2) i de fall som avses i 1 mom. 2 punkten för den tid ledigheten pågår, dock så att den studerandes studier fortsätter efter tiden för avbrottet vid ingången av den följande möjliga termin som Räddningsinstitutet bestämmer,

3) i de fall som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten för den tid som Räddningsinstitutet beslutar, dock högst för ett år i sänder och så att den studerandes studier fortsätter efter tiden för avbrottet vid ingången av den följande möjliga termin som Räddningsinstitutet bestämmer.

Räddningsinstitutet har när det fattar beslut enligt 1 mom. 3 punkten rätt att trots sekretessbestämmelserna för bedömning av avbrytande av studierätten få ett skriftligt utlåtande av en läkare med självständig rätt att utöva yrket, av vilket det framgår att den studerande har genomgått kontroll eller undersökning för utrönande av hälsotillståndet, samt en på kontrollen eller undersökningen grundad bedömning av den studerandes funktionsförmåga med tanke på de fortsatta studierna. Räddningsinstitutet svarar för de kostnader som föranleds av kontroller och undersökningar som institutet bestämt att ska utföras.

Beslut om avbrytande av studierätten fattas av Räddningsinstitutets rektor. I beslutet ska anges

1) när studierna fortsätter och när studeranden senast vid äventyr att studierätten går förlorad ska underrätta Räddningsinstitutet om att han eller hon fortsätter sina studier,

2) den testning av den fysiska funktionsförmågan som studierna förutsätter och som vid äventyr att studierätten går förlorad krävs på studerandens egen bekostnad före fortsatta studier.

Den tid som gått åt till ett tillfälligt avbrytande av studierätten räknas inte in i studerandens maximistudietid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På dem som antagits som studerande före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 46/2019
FvUB 5/2019
RSv 37/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.