1341/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant statsunderstöd som inom ramen för de bevillningsfullmakter som fastställts i statsbudgeten för åren 2020–2022 beviljas av statens bostadsfonds medel för projekt som gäller reparation av bostadshus i samband med vilka det vidtas åtgärder som syftar till en bättre energiprestanda och en smart och flexibel energiförbrukning.

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Statsbidragsmyndighet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är den statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen som beslutar om beviljande av understöd och sköter de uppgifter som hänför sig till det.

3 §
Kravnivåer för bättre energiprestanda

Understöd kan beviljas för kostnaderna för sådana reparationsåtgärder inom ett reparationsprojekt där ett bostadshus energiprestanda förbättras så att den är högre än miniminivån enligt 7 § i miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten (4/13) jämfört med nivån vid den tidpunkt då byggnaden uppfördes eller, om användningsändamålet för byggnaden har ändrats, nivån då användningsändamålet ändrades.

En förutsättning för beviljande av understöd är att energiprestandan förbättras så att den

1) i bostadsvåningshus och radhus blir åtminstone 20 procent bättre,

2) i småhus och kedjehus blir åtminstone 30 procent bättre, eller

3) i bostadsvåningshus och radhus samt småhus och kedjehus når minst en nära-nollenerginivå enligt kraven för nya byggnader i miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda (1010/2017).

4 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Förutsättningar för beviljande av understöd är dessutom att

1) de åtgärder som understödet avser är ändamålsenliga med beaktande av den förväntade användningstiden för och det förväntade behovet av byggnaden eller bostaden för bostadsbruk, och att åtgärderna inte medför fara eller olägenhet,

2) det i samband med understödsansökan lämnas en redogörelse, undertecknad av den som gjort redogörelsen, för de åtgärder med hjälp av vilka man uppnår den nivå enligt 3 § som är en förutsättning för att understöd ska beviljas, samt för de uppskattade totala kostnaderna,

3) understödstagaren inte har beviljats annat offentligt understöd för samma ändamål eller tidigare beviljats understöd enligt denna förordning,

4) reparationsåtgärderna inte har inletts förrän ansökan med bilagor har lämnats in till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

5 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas sammanslutningar som äger bostadshus samt småhusägare. Understöd kan beviljas sammanslutningar som äger sådana hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder som finansierats med statligt stöd, när dessa sammanslutningar beviljas räntestödslån för ombyggnad enligt 9 § 1 mom. 3 punkten eller 20 § 3 punkten i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001).

Understöd får inte beviljas sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet.

6 §
Understödets belopp

I fråga om bostadshus enligt 3 § 2 mom. 1 och 2 punkten är understödsbeloppet 4 000 euro per bostad, dock högst 50 procent av de kostnader för vilka understöd beviljas enligt understödsbeslutet och de faktiska kostnaderna.

I fråga om bostadshus enligt 3 § 2 mom. 3 punkten är understödsbeloppet 6 000 euro per bostad, dock högst 50 procent av de kostnader för vilka understöd beviljas enligt understödsbeslutet och de faktiska kostnaderna.

7 §
Kostnader för vilka understöd beviljas

Till de kostnader för vilka understöd beviljas kan enligt en prövning som sker projektvis räknas den del av kostnaderna som hänför sig till

1) förbättring av energiprestandan, effektivisering av energianvändningen och förbättring av förhållandena avseende inomhusklimatet,

2) reglering, balansering och styrning av systemet,

3) en åtgärd som säkerställer att systemet fungerar korrekt, inklusive planerings-, arbets- och byggkostnader.

8 §
Utbetalning av understöd

Förutsättningar för utbetalning av understöd är att understödstagaren

1) har iakttagit statsunderstödslagen och denna förordning samt det som anges i understödsbeslutet,

2) visar på förbättrad energiprestanda genom ett sådant energicertifikat som avses i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013),

3) lämnar en undertecknad redogörelse för de faktiska kostnaderna samt lämnar de planer som motsvarar det som har genomförts, undertecknade och tillsammans med behövliga arbetsbeskrivningar, elektroniskt i PDF-format till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet,

4) ger sitt samtycke till att det material som lämnas i samband med utbetalningen får användas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet för utrednings- och forskningsprojekt som statsförvaltningen genomför eller låter genomföra.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betalar ut understödet i en post när projektet är slutfört.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Sådana projekteringskostnader för ett reparationsprojekt som har uppstått från och med den 1 oktober 2019 kan beaktas vid beräkningen av de i 7 § avsedda kostnader för vilka understöd beviljas.

Sådana kostnader för påbörjade reparationsåtgärder som har uppstått från och med den 1 januari 2020 kan beaktas vid beräkningen av de i 7 § avsedda kostnader för vilka understöd beviljas, om den ansökan som gäller projektet jämte bilagor har lämnats in till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet före den 1 juli 2020.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/844/EU (32018L0844); EUT L 156, 19.6.2018, s. 75

Helsingfors den 19 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Byggnadsråd
Jyrki Kauppinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.