1339/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 59 a § 3 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013), sådant det lyder i lag 349/2019:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om aktörernas skyldighet enligt 59 a § i lagen om djursjukdomar (441/2013) att i passagerartrafik inom Europeiska unionen sprida information om risken för spridning av djursjukdomar.

2 §
Information som ska spridas

Skyldigheten att sprida information gäller sådana förbud mot förflyttning av svin och produkter av svin mellan Europeiska unionens medlemsstater (medlemsstat) som beror på utbrott av afrikansk svinpest i medlemsstaterna. Bestämmelser om förbuden finns i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU.

3 §
Aktörer som är skyldiga att sprida information

Informationsskyldigheten gäller hamnoperatörer eller flygplatsoperatörer som bedriver passagerartrafik mellan Finland och medlemsstater som nämns i bilagan till kommissionens i 2 § avsedda genomförandebeslut.

Om afrikansk svinpest förekommer i Finland, är alla hamnoperatörer och flygplatsoperatörer som bedriver passagerartrafik mellan Finland och andra medlemsstater skyldiga att sprida information.

4 §
Minimikrav för spridning av information

Aktörerna är skyldiga att sprida information enligt 2 § till passagerarna i tillräcklig utsträckning och på ett sätt som påkallar uppmärksamhet och är ändamålsenligt med hänsyn till verksamhetens art så, att formatet på den framlagda informationen är tillräckligt stort och att det är lätt för passagerarna att omedelbart bli varse informationen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Sara Vänttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.