1332/2019

Helsingfors den 19 december 2019.

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 9 § 4 mom. 5 punkten och 10 § 4 mom. 31 punkten, sådana de lyder, 9 § 4 mom. 5 punkten i förordning 371/2014 och 10 § 4 mom. 31 punkten i förordning 148/2019, samt

ändras 10 § 4 mom. 25 och 32 punkten, sådana de lyder i förordning 148/2019, som följer:

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedannämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom


25) finansministeriet: biträdande avdelningschef och motsvarande tjänster, tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid regionförvaltningsverken, tjänstemän som sköter personalärenden inom utvecklings- och förvaltningsfunktionen, tjänstemän inom statens arbetsgivar-verksamhet och tjänsteman som ansvarar för kommunikationen i fråga om statens arbetsgivarverk-samhet,


32) regionförvaltningsverken och Statens ämbetsverk på Åland: direktör för ett ansvarsområde, en-hetschefer inom ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster och direktör för den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt förvaltningsdirektör och tjänsteman som sköter personal-chefens uppgifter vid Statens ämbetsverk på Åland,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019.

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.