1322/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av äktenskapsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i äktenskapsförordningen (820/1987) 4 §, 8 § 2 mom., 17 § 2 och 3 mom. och 18 §, sådana de lyder, 4 § i förordning 139/2002, 8 § 2 mom. och 18 § i förordning 613/2008 samt 17 § 2 och 3 mom. i förordning 134/1997, som följer:

4 §

Om den som prövar hinder mot äktenskap med stöd av 108 § 3 mom. äktenskapslagen (234/1929) anser att hinder mot äktenskap kan prövas enligt finsk lag, tillämpas 2 § på den utredning som en förlovad skall lämna till den som prövar hinder mot äktenskap.

8 §

Om borgerlig vigsel förrättas av en person som enligt 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen har fått vigselrätt av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller av Statens ämbetsverk på Åland, ska vigseln förrättas i hemmet eller på någon annan lämplig plats och vid en tidpunkt som vigselförrättaren och de förlovade har kommit överens om.

17 §

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer formulär för blanketterna samt utfärdar föreskrifter om användningen av formulären och blanketterna.

De som prövar hinder mot äktenskap och vigselförrättarna får i 2 mom. avsedda formulär och blanketter avgiftsfritt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller den myndighet som sköter Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter. De som prövar hinder ska hålla sådana blanketter som avses i 1 mom. 1 punkten tillgängliga för de förlovade.

18 §

Utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ska anmäla vigselrätter som de gett med stöd av 112 eller 113 § i äktenskapslagen och återkallelse av sådana vigselrätter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som, vid sidan om Statens ämbetsverk på Åland, för det vigselrättsregister som avses i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019). Anmälan ska innehålla de uppgifter som enligt 7 § i den lagen ska antecknas i vigselrättsregistret.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.