1306/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 12 december 2019

Arbets- och näringsministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § 1 mom. i naturgasmarknadslagen (587/2017):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på redovisning av en sammanslutnings eller inrättnings naturgasaffärsverksamheter separat från varandra och från övriga affärsverksamheter på det sätt som avses i 13 kap. i naturgasmarknadslagen.

Denna förordning tillämpas också på de utövare av naturgasaffärsverksamhet som utövar enbart naturgasaffärsverksamhet samt på dem som utövar endast en naturgasaffärsverksamhet.

2 §
Schema för särredovisade bokslut

I särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter ska åtminstone posterna enligt schemat i bilagan uppges.

För varje post i en särredovisad resultaträkning och balansräkning ska motsvarande uppgift anges för föregående räkenskapsperiod (jämförelseuppgift). Om specifikationen av resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, ska jämförelseuppgiften om möjligt korrigeras.

3 §
Balanskontinuitet

På balansräkningen över en särredovisad naturgasaffärsverksamhet ska såvitt möjligt tillämpas principen om balanskontinuitet med iakttagande av bokföringslagen (1336/1997).

4 §
Grunderna för särredovisning

Intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter som direkt kan hänföras till särredovisade naturgasaffärsverksamheter ska tas upp direkt i vederbörande affärsverksamhets särredovisade bokslut och poster som är gemensamma för affärsverksamheterna ska hänföras till vederbörande affärsverksamheter i första hand enligt en hänföringsgrund som baserar sig på orsaksprincipen eller om någon sådan inte kan hittas, enligt en fördelningsgrund som baserar sig på affärsverksamhetens omfattning.

De särredovisningsgrunder som tillämpats ska specificeras. En utredning av särredovisningsgrunderna ska förvaras som verifikation över räkenskapsperioden i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § i bokföringslagen och övriga bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial.

5 §
Förvaring av det material som sammanhänger med utarbetandet av särredovisade bokslut

Om särredovisningen av naturgasaffärsverksamheter grundar sig på intern beräkning eller separata kalkyler hos sammanslutningen eller inrättningen, ska utdata från den interna beräkningen samt separata kalkyler, vilka anknyter till särredovisandet av affärsverksamheterna, fogas till verifikationerna över räkenskapsperioden och förvaras som verifikationer över räkenskapsperioden i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § i bokföringslagen och övriga bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial.

6 §
Tilläggsuppgifter om särredovisade bokslut

Särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter ska innehålla följande tilläggsuppgifter:

1) nettoinvesteringarna i naturgasnätsverksamhetens anläggningstillgångar per balanspost specificerade enligt åtminstone naturgasnätets immateriella och materiella tillgångar, övriga immateriella och materiella tillgångar, goodwill samt förskottsbetalningar för immateriella och materiella tillgångar,

2) avkastningsprocenten på placerat kapital i naturgasnätsverksamheten,

3) korrigeringar som gjorts i jämförelseuppgifterna gällande föregående räkenskapsperiod,

4) ändringar som under räkenskapsperioden gjorts i särredovisningsgrunderna, motiveringarna till dem samt ändringarnas konsekvenser.

Den avkastningsprocent som avses i 1 mom. 2 punkten beräknas enligt formeln i bilagan.

7 §
Sändande av de särredovisade boksluten och nätinnehavarens bokslut till Energimyndigheten

En sammanslutning eller inrättning som bedriver naturgasaffärsverksamhet ska för varje räkenskapsperiod till Energimyndigheten sända in de särredovisade boksluten över naturgasaffärsverksamheterna jämte tilläggsuppgifter, vilka har granskats av revisorer, samt nätinnehavarens bokslut med noter.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska sändas till Energimyndigheten före utgången av den maj månad som följer på utgången av räkenskapsperioden eller, om det organ som har behörighet att fastställa bokslutet då ännu inte har fastställt det, inom 14 dagar från det att bokslutet har fastställts.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2020 på särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter som upprättas över räkenskapsperioder som löper ut efter det.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna (222/2005).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32019L0944); EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94

Helsingfors den 12 december 2019

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Elina Hautakangas

Bilaga

Schema för särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter

Avkastningsprocenten på placerat kapital i naturgasnätsverksamheten beräknas enligt följande formel: Avkastningsprocenten = (100 x (12 / räkenskapsperiodens längd) x (nettoresultat + finansieringsutgifter + skatter)) / placerat kapital i genomsnitt för räkenskapsperioden.

Resultaträkningsschema för den särredovisade affärsverksamheten

1. OMSÄTTNING

2. Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning

3. Tillverkning för eget bruk*

4. Övriga rörelseintäkter

5. Material och tjänster

a) Material, förnödenheter och varor

aa) Inköp under räkenskapsperioden*

aaa) Förluster*

aab) Nätverksamhetens övriga gasinköp

aac) Övriga inköp under räkenskapsperioden

ab) Förändring av lager*

b) Köpta tjänster

ba) Avgifter för nättjänster*

bb) Övriga köpta tjänster

6. Personalkostnader*

a) Löner och arvoden

b) Lönebikostnader

7. Avskrivningar och nedskrivningar

a) Avskrivningar enligt plan

aa) Avskrivningar enligt plan av goodwill

ab) Avskrivningar enligt plan av naturgasnätets tillgångar*

ac) Avskrivningar enligt plan av övriga tillgångar bland bestående aktiva

b) Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva

ba) Nedskrivningar av naturgasnätets tillgångar*

bb) Nedskrivningar av övriga tillgångar bland bestående aktiva

c) Exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva

8. Övriga rörelsekostnader*

a) Näthyror och leasingavgifter för nät*

b) Övriga hyreskostnader*

c) Övriga av övriga rörelsekostnader

9. RÖRELSEVINST (RÖRELSEFÖRLUST)

10. Finansiella intäkter och kostnader

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern*

b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

ca) Från företag i samma koncern*

cb) Från övriga

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

da) Från företag i samma koncern*

db) Från övriga

e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva

f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

ga) Till företag i samma koncern*

gb) Till övriga

11. VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

12. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

aa) Av naturgasnätets tillgångar

ab) Av övriga tillgångar bland bestående aktiva

b) Förändring av reserver

c) Koncernbidrag

13. Inkomstskatt

14. Övriga direkta skatter

15. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

Om en sammanslutning eller inrättning upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, ska i resultaträkningarna över särredovisade bokslut uppges åtminstone de poster som märkts ut med en asterisk (*) i schemat.

Balansräkningsschema för särredovisad affärsverksamhet

AKTIVA

A Bestående aktiva

I Immateriella tillgångar*

a) Goodwill*

b) Naturgasnätets immateriella tillgångar*

c) Övriga immateriella tillgångar

d) Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar*

a) Naturgasnätets materiella tillgångar*

b) Övriga materiella tillgångar

c) Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

III Placeringar*

B Rörliga aktiva

I Omsättningstillgångar*

II Fordringar*

a) Långfristiga fordringar*

aa) Kundfordringar

ab) Resultatregleringar

c) Övriga fordringar

b) Kortfristiga fordringar*

ba) Kundfordringar

bb) Resultatregleringar

bc) Övriga fordringar

III Finansiella värdepapper

IV Kassa och bank

PASSIVA

A Eget kapital*

I Aktie- eller andelskapital eller annat motsvarande kapital

II Överkursfond

III Uppskrivningsfond

IV Övriga fonder

a) Fond för anslutningsavgifter*

b) Övriga av övriga fonder

V Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

VI Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B Ackumulerade bokslutsdispositioner

a) Avskrivningsdifferens

aa) Avskrivningsdifferens för naturgasnätets tillgångar

ab) Avskrivningsdifferens för övriga tillgångar

b) Skattemässiga avsättningar

C Avsättningar*

D Främmande kapital

a) Långfristigt främmande kapital

aa) Långfristigt räntebelagt främmande kapital*

aaa) Skulder för lämnade koncernbidrag*

aab) Skulder till företag i samma koncern*

aac) Övrigt långfristigt räntebelagt främmande kapital

ab) Långfristigt räntefritt främmande kapital

aba) Skulder för lämnade koncernbidrag*

abb) Övriga skulder till företag i samma koncern*

abc) Anslutningsavgifter som returneras

abd) Övrigt långfristigt räntefritt främmande kapital

b) Kortfristigt främmande kapital

ba) Kortfristigt räntebelagt främmande kapital*

baa) Leverantörsskulder

bab) Skulder för lämnade koncernbidrag*

bac) Övriga skulder till företag i samma koncern*

bad) Resultatregleringar

bae) Övriga skulder

bb) Kortfristigt räntefritt främmande kapital*

bba) Leverantörsskulder

bbb) Skulder för lämnade koncernbidrag*

bbc) Övriga skulder till företag i samma koncern*

bbd) Resultatregleringar

bbe) Övriga skulder

Om en sammanslutning eller inrättning upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, ska i balansräkningarna i särredovisade bokslut uppges åtminstone de poster som märkts ut med en asterisk (*) i schemat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.