1251/2019

Helsingfors den 12 december 2019

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2019

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lagar 607/2009 och 1129/2017:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2019 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2019 används följande utdelning:

Statsskatt 30,01 %
Kommunalskatt 61,42 %
Kyrkoskatt 2,89 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 1,40 %
– dagpenningspremie 4,28 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2019 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2018 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2019. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2019 och den 1 januari 2018. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2019 och den 1 januari 2018 och inkomstskatteprocenten för församlingen för 2019.

Innan kommunernas utdelning beräknas justeras den debiterade kommunalskatten på följande sätt:

Kommun Nedsättning av kommunalskatt, euro
Nådendal 430 000
4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2019 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2019 December 2 353 247 000
2020 Januari 2 552 276 000

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2019 December 55 240 000
2020 Januari 60 740 000
5 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2019, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2019 till november 2019 korrigeras.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 17 december 2019.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 14 februari 2019 om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2019 (203/2019).

Helsingfors den 12 december 2019

Finansminister
Katri Kulmuni

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.