1246/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 10 december 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (866/2008) 2–5, 11 b, 12, 18 och 37 §, av dem 18 § sådan den lyder i förordning 498/2011, 2 och 5 § sådana de lyder i förordning 1007/2013 samt 3, 4, 11 b och 12 § sådana de lyder i förordning 1122/2014, samt

fogas till förordningen nya 8 b, 24 och 32 § som följer:

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på levande djur eller embryon och könsceller från dem som förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som enligt Europeiska unionens lagstiftning eller enligt ett avtal som ingåtts med Europeiska unionen har rätt att vara verksamt på Europeiska unionens inre marknad.

Förordningen tillämpas inte heller på import till Finland eller transitering via Finland till ett tredjeland eller en annan medlemsstat eller till ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa, eller på import till Finland av levande djur avsedda att användas som livsmedel, med undantag för levande sötvattenskräftor avsedda att användas som livsmedel.

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om djurskyddskrav som ska iakttas vid djurtransporter finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, samt i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska unionen (867/2008).

Bestämmelser om kontroll som utförs på levande djur samt embryon och könsceller från dem vid Europeiska unionens yttre gränser och om åtgärder i anslutning till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om kontroll som utförs på sällskapsdjur vid Europeiska unionens yttre gränser och om åtgärder i anslutning till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av animaliska produkter och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen (1121/2014) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003.

Bestämmelser om kontroll som utförs på embryon och könsceller vid Europeiska unionens yttre gränser och om åtgärder i anslutning till kontrollen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om metoder för identifiering av importerade hästdjur finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017).

Bestämmelser om import av hotade och fridlysta djurarter finns i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996). Bestämmelser om import av däggdjursarter och viltbestånd av främmande ursprung finns i 42 § i jaktlagen (615/1993). Bestämmelser om införsel av andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftbestånd eller könsceller av dem finns i 77 § i lagen om fiske (379/2015). Bestämmelser om import av främmande och lokalt frånvarande arter som är avsedda att användas i vattenbruk finns i rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk. Bestämmelser om introduktion av invasiva främmande arter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Bestämmelser om förbud mot att använda vissa djur på cirkus eller andra jämförbara föreställningar där djuren visar färdigheter som de har blivit lärda finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av djur på cirkus och vid andra därmed jämförbara föreställningar (22/VLA/96).

Bestämmelser om införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon finns i 8 § i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur nötkreatur (Bos taurus) som hålls som husdjur, inklusive bison (Bison sp.) och buffel (Bubalus sp.) samt avkomma genom korsningar av dessa arter,

2) svin svin (Sus scrofa) som hålls som husdjur, inklusive hägnade vildsvin,

3) får och getter får (Ovis aries) och getter (Capra hircus) som hålls som husdjur,

4) hästdjur hästdjur som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 om villkoren för införsel till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur,

5) övriga klöv- och hovdjur samt elefantdjur i bilaga I till rådets direktiv 2004/68/EG om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG avsedda djur som tillhör ordningen klövdjur (Artiodactyla), hovdjur (Perissodactyla) och elefantdjur (Proboscidae), med undantag för de klöv- och hovdjur som avses i 1–4 punkterna,

6) övriga idisslare idisslare som tillhör ordningen klövdjur (Artiodactyla) som avses i 5 punkten,

7) kameldjur djur som tillhör ordningen klövdjur (Artiodactyla) och familjen Camelidae,

8) produktionsdjur produktionsdjur enligt definitionen i 6 § 8 punkten i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014),

9) godkända organ, institut eller centrum djurparker eller försöksdjursanläggningar som avses i 61 § 3 eller 4 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013),

10) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 led b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013,

11) pass för sällskapsdjur en handling enligt bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts,

12) fiskar fisk som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata,

13) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea,

14) blötdjur vattenlevande musslor, snäckdjur och huvudfotingar som tillhör stammen Mollusca,

15) vattenbruksdjur vattenbruksdjur som omfattas av tillämpningsområdet för kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter,

16) vattenlevande prydnadsdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden enbart för prydnadsändamål,

17) vildlevande vattendjur andra levande fiskar, kräftdjur och blötdjur än vattenbruksdjur och vattenlevande prydnadsdjur,

18) stängda anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 led a i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008,

19) öppna anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i artikel 2 led b i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008,

20) könsceller äggceller och sperma samt befruktad eller obefruktad rom eller mjölke från fiskar, kräftdjur och blötdjur,

21) embryon däggdjurs tidiga utvecklingsstadier som kan överföras till ett mottagardjur,

22) importparti levande djur samt embryon eller könsceller från dem som härrör från samma tredjeland eller region i tredjeland och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg eller något annat intyg om ursprunget,

23) officiell veterinär en läns- eller kommunalveterinär eller en veterinär som har tillsatts av den behöriga centralmyndigheten i ett tredjeland,

24) förordnad veterinär en veterinär som Livsmedelsverket har gett i uppdrag att utföra vissa av de inspektioner och åtgärder som avses i denna förordning,

25) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens område,

26) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens område vidare till ett tredjeland,

27) exportland det tredjeland där en officiell veterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet eller där ett annat dokument som medföljer djuren har beviljats,

28) unionen Europeiska unionen,

29) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

30) kommissionen Europeiska kommissionen,

31) rådet Europeiska unionens råd, samt

32) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till någon av unionens rättsakter avses rättsakten med ändringar.

5 §
Allmänna krav på transitering och leverans till en annan medlemsstat

De importpartier som är avsedda att transiteras eller att levereras till en annan medlemsstat eller till ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad ska uppfylla samma krav som importpartier avsedda att importeras till Finland, om inte något annat föreskrivs i unionens lagstiftning.

Med avvikelse från 1 mom. ska importpartier som transiteras eller levereras till en annan medlemsstat eller till ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad dock i fråga om de djur som avses i 6 och 7 § samt 9 § 2 mom. uppfylla endast de krav på tilläggsgarantier som gäller import av slaktdjur när kraven på tilläggsgarantier gäller enbart Finland. Transiteringspartier av de fiskarter och deras könsceller som nämns i del C i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 ska uppfylla kraven som gäller sjukdomarna SVC, IPN och BKD samt parasiten Gyrodactylus salaris för vilka Finland har beviljats sjukdomsfri status och godkännande av ett utrotningsprogram enligt artiklarna 2 och 3 i kommissionens beslut 2010/221/EU, om transiteringspartier lagras i de områden i Finland som avses i bilaga I eller II till beslutet.

Bestämmelser om villkoren för avsändande av vissa hov- och klövdjur från ett tredjeland till en mottagande medlemsstat via en annan medlemsstat finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg. Livsmedelsverket är den behöriga myndighet i Finland som avses i artikel 3b i förordning (EU) nr 206/2010.

Med avvikelse från bestämmelserna i denna förordning krävs inget importtillstånd för importpartier som transiteras eller levereras till en annan medlemsstat eller till ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad. Sådana levande djur som transiteras och för vilka det enligt denna förordning vid import krävs importtillstånd av Livsmedelsverket, ska i stället för importtillståndet ha ett av Livsmedelsverket beviljat tillstånd för transitering. Levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras till Finland, transiteras eller transporteras genom Finland till en annan medlemsstat eller till ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad får inte medföra risk för spridning av djursjukdomar eller fara för människors hälsa.

8 b §
Villkor för import av hästdjur

Bestämmelser om villkoren för import av hästdjur finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659.

Ett i artiklarna 9.2 och 10.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 avsett tillstånd att direkt lasta om en sändning från ett trafikmedel till ett annat samt ett i artikel 19 avsett tillstånd att omvandla den tillfälliga införseln av en registrerad häst till permanent införsel beviljas i Finland av Livsmedelsverket. I händelse av dödsfall eller förlust av en registrerad häst som tillfälligt förts in till unionen ska Livsmedelsverket vidta de åtgärder som avses i artikel 19.4 i den nämnda förordningen.

11 b §
Villkor för införsel av hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur

Införsel av hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur ska åtminstone uppfylla villkoren i artikel 10.1 a–d och artikel 12.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013.

Hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur får föras in endast från sådana områden eller tredjeländer och endast via sådana områden eller tredjeländer som nämns i artikel 1.1 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294 om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att till unionen importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till djurhälsointyg för sådan import.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. får sändningar av sådana hundar, katter eller frettar som är avsedda för godkända organ, institut eller centrum importeras endast från sådana områden eller sådana tredjeländer och endast via sådana områden eller sådana tredjeländer som nämns i artikel 1.2 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294.

Hundar, katter och frettar som importeras i någon annan egenskap än som sällskapsdjur ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt förlagan i bilagan till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294. Djuren ska uppfylla villkoren i det veterinärintyget.

12 §
Särskilda krav för införsel av hundar

Bestämmelser om medicinsk behandling av hundar, som importeras till unionens område, mot bandmask som orsakar echinokockinfektion finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011.

Vid import till Finland tillämpas undantaget enligt artikel 7.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772.

18 §
Villkor för import av vildlevande vattendjur

Import av andra vildlevande vattendjur än de som är avsedda för att levereras till en vattenbruksanläggning är tillåten endast med tillstånd av Livsmedelsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Det är förbjudet att importera vildlevande vattendjur avsedda att användas som bete vid fiske.

Trots bestämmelserna om importtillstånd i 1 mom. får Livsmedelsverket, för att utföra sina uppgifter, importera vildlevande vattendjur för forskningsändamål.

Med avvikelse från 1–3 mom. får levande sötvattenskräftor avsedda att användas som livsmedel importeras bara med tillstånd av Livsmedelsverket. Ett importtillstånd förutsätter att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges. Import av levande sötvattenskräftor är vad gäller de krav som avses folkhälsan dessutom tillåten endast från de tredjeländer som anges i bilaga II till kommissionens beslut 2006/766/EG om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten. Bestämmelser om det hälsointyg som avser folkhälsan och som ska användas vid import av kräftor finns i tillägg IV till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004. Med avvikelse från nämnda hälsointyg ska den del av intyget som avser folkhälsan, när det gäller import av partier från Förenta staterna, vara förenlig med kommissionens beslut 2006/199/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Förenta staterna, och med importpartier från Nya Zeeland ska det medfölja ett sådant hälsointyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

3 kap.

Villkor för import av könsceller

24 §
Villkor för import av könsceller från hästdjur

Bestämmelser om villkoren för import av könsceller från hästdjur finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659.

4 kap.

Villkor för import av embryon

32 §
Villkor för import av embryon från hästdjur

Bestämmelser om villkoren för import av embryon från hästdjur finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659.

37 §
Intyg och andra handlingar

När ett importparti är avsett för Finland, får intygen även avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.


Denna förordning träder i kraft den 13 december 2019.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om hästdjur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (1006/2013).

kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (32005R2074); EUT nr L 338, 22.12.2005, s.27
komissionens beslut 2006/766/EG (32006D0766); EUT nr L 320,18.11.2006, s.53
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s.1
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 (32018R0659); EUT nr L 110, 30.4.2018, s.1
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 (32018R0772); EUT L 130, 28.5.2018, s. 1
Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/294 (32019R0294); EUT L 48, 20.2.2019, s. 41

Helsingfors den 10 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Leena Salin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.