1217/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Lag om ändring av 6 och 14 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 1 § 1 och 2 mom. och 6 § samt 14 kap. 1 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1049/2013, som följer:

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

1 §
Arbetslöshetsdagpenningens belopp

Grunddagpenningen är 33,33 euro per dag.

Grunddagpenningens förhöjningsdel är 4,74 euro per dag.


6 §
Barnförhöjning

Till en mottagare av arbetslöshetsdagpenning som försörjer barn under 18 år betalas dagpenningen med barnförhöjning, vilken för ett barn är 5,23 euro, för två barn sammanlagt 7,68 euro och för tre eller flera barn sammanlagt 9,90 euro.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §
Förhöjning av förmånerna

De belopp som avses i 1 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2019 har beräknats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas på förmåner som betalas för tiden från och med lagens ikraftträdande.

RP 39/2019
ShUB 8/2019
RSv 30/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.