1194/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) det inledande stycket i 1 § 1 mom., 1 § 2 mom. samt 2 a och 3 §,

sådana de lyder, det inledande stycket i 1 § 1 mom., 1 § 2 mom. och 2 a § i lag 252/2016 samt 3 § i lag 1400/2015, som följer:

1 §
Villkoren för att fastställa könstillhörigheten

Det fastställs att en person har en annan könstillhörighet än den som antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009), om personen i fråga


Om personen i fråga lever i ett registrerat partnerskap är ett ytterligare villkor för att fastställa könstillhörigheten att den andra parten i partnerskapet har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att han eller hon samtycker till att det registrerade partnerskapet omvandlas till äktenskap.

2 a §
Meddelande till maken

När könstillhörigheten för en gift person fastställs, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sända ett meddelande om fastställandet till personens make.

3 §
Myndigheter

Könstillhörigheten fastställs på grundval av sökandens egenhändigt undertecknade ansökan av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt sökandens könstillhörighet enligt 1 §, ska myndigheten i fråga omedelbart införa fastställelsen i befolkningsdatasystemet.

Bestämmelserna om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i 1 mom. gäller i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.