1160/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (828/2007) 2 § 1 mom. och 3 § som följer:

2 §

Ett äktenskapsförord eller ett lagvalsavtal mellan makar som avses i artikel 3 i den nordiska äktenskapskonventionen och vilkas hemvist är i Finland kan inte åberopas gentemot en makes borgenär, om avtalet inte givits in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland för registrering så som föreskrivs i 43 § i äktenskapslagen (234/1929).


3 §

Angående registreringen av de avtal som avses i 2 § och de uppgifter som införs i registret gäller vad som i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019) föreskrivs om motsvarande handlingar som avses i äktenskapslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.