1071/2019

Helsingfors den 14 november 2019

Statsrådets förordning om utvecklingspolitiska kommissionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Kommissionens syfte

I anslutning till utrikesministeriet finns en utvecklingspolitisk kommission som har som syfte att stärka utvecklingspolitikens genomslag och att främja en utvecklingspolitisk dialog.

2 §
Kommissionens uppgifter

Kommissionen är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt rådgivande organ för utvecklingspolitiken.

Kommissionen ska

1) skapa samsyn mellan partier och intressentgrupper i aktuella frågor inom utvecklingspolitiken,

2) följa och utvärdera genomförandet av Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer och Finlands internationella åtaganden,

3) främja beslutsfattande som stöder hållbar utveckling inom sådana politikområden som påverkar situationen i utvecklingsländerna,

4) ge statsrådet rekommendationer om planering och verkställande av utvecklingspolitiken,

5) främja kännedomen om aktuella frågor inom utvecklingspolitiken.

3 §
Kommissionens mandatperiod

Statsrådet tillsätter kommissionen på föredragning av utrikesministeriet för riksdagens mandatperiod. Kommissionen fortsätter sin verksamhet tills en ny kommission har tillsatts.

4 §
Kommissionens medlemmar

Kommissionen har högst 20 medlemmar och deras personliga ersättare som tillsätts för kommissionens mandatperiod.

Kommissionens medlemmar ska i så stor utsträckning som möjligt företräda riksdagspartierna och de intressentgrupper som är centrala med tanke på utvecklingspolitiken.

Utrikesministeriet ska be riksdagspartierna och intressentgrupper utse en medlem och en ersättare till kommissionen.

Medlemmarna väljer inom sig en ordförande och två vice ordförande. I presidiets sammansättning ska riksdagens maktförhållanden beaktas.

I kommissionen finns dessutom representanter för ministerierna och andra sakkunnigmedlemmar.

5 §
Kommissionens sekretariat

Kommissionen har ett sekretariat som står i anställningsförhållande till utrikesministeriet.

6 §
Beslutsfattande

Kommissionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 november 2019.

Den kommission som är tillsatt vid ikraftträdandet av denna förordning fortsätter till utgången av sin mandatperiod den 31 december 2019, och på kommissionen tillämpas villkoren i tillsättningsbeslutet.

Helsingfors den 14 november 2019

Arbetsminister
Timo Harakka

Ambassadråd
Katja Ahlfors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.