1046/2019

Helsingfors den 31 oktober 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000) 5 § 1 mom. 1 och 3 punkten och 6 § 1 mom., av dem 5 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 360/2015 och 3 punkten sådan den lyder i förordning 172/2010 samt 6 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 378/2017, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder i förordningarna 172/2010, 511/2014 och 360/2015, en ny 3 a-punkt och till 9 §, sådan den lyder i förordning 64/2009, ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna inom utrikesförvaltningen

Behörighetsvillkoren för tjänster inom utrikesförvaltningen är utöver vad som bestäms om finskt medborgarskap i statstjänstemannalagen och om språkkunskap i 6 §

1) för utrikesråd, ambassadråd och utrikessekreterare genomgånget utbildningsprogram enligt 9 § 1 mom. eller behörighet erhållen enligt grunder som gällt tidigare,


3) för administrativ utrikessekreterare och administrativ attaché genomgånget utbildningsprogram enligt 9 § 2 mom. eller behörighet erhållen enligt grunder som gällt tidigare samt högskoleexamen eller sådan, särskilt inom utrikesförvaltningen uppnådd förmåga och skicklighet som krävs för att tjänsten ska kunna skötas med framgång,

3 a) för avdelningssekreterare och byråsekreterare genomgånget utbildningsprogram enligt 9 § 2 mom. eller behörighet erhållen enligt grunder som gällt tidigare,


6 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskap

Av de tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. 1, 2, 4–7, 11, 13 och 14 punkten krävs utmärkt förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska. Av specialsakkunniga från landskapet Åland krävs inte förmåga att använda finska. Av övriga tjänstemän som avses i 5 § 1 mom. och av biträdande byråsekreterare krävs god förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska.


9 §
Utbildning och praktik

För tjänstemän som utnämnts till biträdande byråsekreterare i tjänsteförhållande för viss tid anordnar utrikesministeriet ett utbildningsprogram som inbegriper förberedande utbildning för uppgifter inom utrikesförvaltningen samt praktik vid ministeriet och utrikesrepresentationen. Utbildningen och praktiken för biträdande byråsekreterare ska sammantaget räcka minst ett år och högst ett och ett halvt år.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Helsingfors den 31 oktober 2019

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.