1045/2019

Helsingfors den 23 oktober 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till jord - och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord - och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 3 till ministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004), sådan bilagan lyder i förordning 203/2016, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s. 1–142
komissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EUT nr L 116, 4.5.2007, s. 9

Helsingfors den 23 oktober 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 3

LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM ÄR UNDERSTÄLLDA VETERINÄR GRÄNS-KONTROLL SAMT IMPORTPARTIER SOM INTE OMFATTAS AV KONTROLL

A. LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM GENOMGÅR VETERINÄR GRÄNS-KONTROLL

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas

1. på de livsmedel och andra varor som ingår i bilaga I till kommissionens beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG, med undantag av sammansatta produkter, och

2. på sammansatta produkter på det sätt som föreskrivs i jord - och skogsbruksministeriets förordning om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (1044/2019).

B. IMPORTPARTIER SOM INTE GENOMGÅR VETERINÄR GRÄNSKONTROLL

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte

1. på de livsmedel och andra varor som avses i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004,

2. på de livsmedel och andra varor som diplomatiska representationer eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk, och

3. på sådana livsmedel i transportmedel för idkande av internationell trafik som är avsedda för besättningen och passagerarna, förutsatt att de inte förs in på unionens territorium; om livsmedel som avses i denna punkt lossas ur transportmedlet, ska de destrueras eller användas på det sätt som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter); livsmedlen kan dock inom ett och samma tullområde överflyttas direkt från ett transportmedel som idkar internationell trafik till ett annat under tullövervakning.

C. PROVPARTIER

Bestämmelser om sådana produkter som importeras som prover och som inte genomgår veterinär gränskontroll finns i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.