1028/2019

Helsingfors den 24 oktober 2019

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

upphävs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (359/2014) 41 g §, sådan den lyder i förordning 238/2017, samt

ändras 11 § och mellanrubriken för den, 12 §, 13 § och mellanrubriken för den, 14 och 41 §,

av dem mellanrubriken för 11 § samt 12 § sådana de lyder i förordning 855/2018, 11 §, 13 § och mellanrubriken för den samt 14 § sådana de lyder i förordning 806/2018 och 41 §, sådan den lyder i förordning 238/2017, som följer:

Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning
11 §
Verksamhetshetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning hör följande sektorer:

1) gymnasieutbildning,

2) yrkesutbildning,

3) språkexamina,

4) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och ärenden som gäller statsandelar och statsunderstöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning har även i uppgift att i fråga om den utbildning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

12 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) studentexamensnämnden,

2) rättsskyddsnämnden för studerande,

3) rådet för livslångt lärande.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
13 §
Verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande sektorer:

1) universitetsutbildning,

2) yrkeshögskoleutbildning,

3) vetenskap och forskning,

4) arkivväsendet,

5) ärenden i fråga om budget, verksamhets- och ekonomiplan, resultatstyrning, författningsberedning, förvaltnings- och personalfrågor, ärenden som gäller informationssamhället, ärenden som gäller verksamhetslokaler och statlig finansiering och andra understöd när de hör till avdelningens verksamhetsområde samt internationella ärenden med undantag av sådana som i 24 § åläggs internationella sekretariatet samt styrning av regionförvaltningen till den del de hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

I beredningen av ärenden som hör till högskole- och forskningspolitiska avdelningen ska man beakta de uppgifter och befogenheter som ankommer på de samarbetsgrupper som det föreskrivs om i 7 kap.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen har även i uppgift att i fråga om den utbildning och vetenskaplig forskning som hör till verksamhetsområdet se till de allmänna förutsättningarna, den strategiska utvecklingen, planeringen av utbildning samt prognostiseringen av utbildningsbehovet med beaktande av arbetslivets behov.

14 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till avdelningens ansvarsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Finlands Akademi,

4) Institutet för de inhemska språken,

5) Riksarkivet,

6) Depåbiblioteket,

7) Nationalbiblioteket,

8) forsknings- och innovationsrådet,

9) delegationen för informationsspridning,

10) forskningsetiska delegationen

41 §
Ministeriets samarbetsgrupper till stöd för gemensam beredning och samarbetet mellan verksamhetsenheterna

I syfte att uppnå de strategiska målen, samordna beredningen och utforma ministeriets helhetssyn finns det vid ministeriet en samarbetsgrupp för finansiering, en samarbetsgrupp för resultatstyrning, en samarbetsgrupp för lagberedning, en samarbetsgrupp för internationell verksamhet och en samarbetsgrupp för forskning, prognostisering och utvärdering.

Samarbetsgrupperna behandlar ärenden som påverkar verksamhetsområdet för mer än en verksamhetsenhet.

I övrigt ska den som bereder ett enskilt ärende som även gäller en annan enhets verksamhetsområde även stå i kontakt med den enheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Helsingfors den 24 oktober 2019

Undervisningsminister
Li Andersson

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.