1019/2019

Helsingfors den 18 oktober 2019

Lag om temporär ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i folkpensionslagen (568/2007) 74 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1223/2009, och

fogas temporärt till lagen en ny 65 a § som följer:

65 a §
Utbetalning samt avbrytande av en förmån efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Om förmånstagaren bor i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland då kungarikets utträde ur Europeiska unionen träder i kraft, avbryts utbetalningen av stödet, trots vad som föreskrivs i 65 §, från ingången av den månad som följer ett år från utträdet, om inte förmånen ska avbrytas eller dras in av andra orsaker vid en tidigare tidpunkt.

74 §
Hur länge en förmån betalas

En pension upphör utan särskilt beslut, om pensionen har avbrutits med stöd av 65 § 1 mom., 65 a § eller 73 § 3 mom. 1 eller 2 punkten och om det inte inom två år från avbrottet framställts krav på att den ska betalas.


Denna lag träder i kraft den 23 oktober 2019 och gäller till och med den 31 december 2022.

Lagen tillämpas från den dag då Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen träder i kraft, om kungariket inte har ratificerat sitt avtal med Europeiska unionen om utträdet.

I 65 a § avsedd pension som vid ikraftträdandet av denna lag har börjat betalas ut fortsätter att betalas utan ansökan.

RP 15/2019
ShUB 1/2019
RSv 5/2019

Helsingfors den 18 oktober 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.