1015/2019

Helsingfors den 17 oktober 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöministeriet (1286/2015) 4, 7 och 8 §, av dem 7 och 8 § sådan de lyder delvis ändrad i förordning 751/2016, som följer:

4 §
Statligt ägda bolag som lyder under miljöministeriet

Till miljöministeriets ansvarsområde hör A-Kruunu Oy.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för direktören för förvaltning och internationella ärenden och informations- och kommunikationsdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd och regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003),

3) för lagstiftningsdirektören och lagstiftningsråden annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och med lagberedning, samt

4) för ekonomidirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören och för andra råd än de som nämns i 2 och 3 punkten, för konsultativa tjänstemän, personalchefen, ekonomichefen samt kommunikationschefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

8 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, överdirektörerna, direktören för förvaltning och internationella ärenden, informations- och kommunikationsdirektören, regeringsråden, byggnadsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden, regionplaneringsråden, bostadsråden, lagstiftningsdirektören, lagstiftningsråden, revisionsrådet, ekonomidirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet. Statsrådet utnämner också personalchefen, ekonomichefen och kommunikationschefen

Övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Helsingfors den 17 oktober 2019

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsdirektör
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.