1011/2019

Helsingfors den 15 oktober 2019

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Skatteförvaltningen har med stöd av 40 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 51/2017, bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen tar ut, med undantag av de skatter som avses i punktskattelagen (182/2010) och bilskattelagen (1482/1994).

2 §
Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta som avses i 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §
Krediteringsränta

Krediteringsränta som avses i 37 § i lagen om skatteuppbörd beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid (711/2017).

För tiden innan beslutet träder i kraft beräknas förseningsränta och skattetillägg enligt de föreskrifter som gällde när beslutet trädde i kraft.

Beslutets 3 § tillämpas första gången på den krediteringsränta som betalas på fastighetsskatt som återbärs för skatteåret 2020 och den krediteringsränta som betalas på överlåtelseskatt som återbärs när överlåtelsen har skett den 1 november 2019 eller därefter. Beslutets 3 § tillämpas dessutom från och med 1.11.2019 på den ränta som betalas på belopp som återbärs till följd av en rättelse som avses i 11 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) och på den ränta som betalas på återbäring av skatt som omfattas av den särskilda ordningen enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen (1501/1993). På återbäringsräntor som betalas för tiden före beslutets ikraftträdande tillämpas de föreskrifter som gällde när beslutet trädde i kraft.

Helsingfors den 15 oktober 2019

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.