1010/2019

Helsingfors den 11 oktober 2019

Finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om skatteuppbörd (11/2018), 33 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) och 34 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), av dem 33 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt sådan den lyder i lag 18/2018:

1 §
Skatters uppbördsrater

Skatt uppbärs i en eller flera rater. Skatter som ska uppbäras i flera rater uppbärs i lika stora rater, om inte något annat följer av nedsättning av skatten enligt 2 §. Den rest som blivit över efter att skatten delats upp i rater införs i den första raten.

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) uppbärs i en rat.

Fastighetsskatt samt kvarskatt för andra än samfund och samfällda förmåner uppbärs i två rater om skattebeloppet är 170 euro eller större. Arvsskatt och gåvoskatt uppbärs i två rater om skattebeloppet är 500 euro eller större.

2 §
Bestämmande av uppbördsraterna för ändrad skatt

Om en skatt bestäms till följd av ändringssökande, rättelse av beskattningen eller rättelse av ett beslut eller det görs någon motsvarande ändring i beskattningen, ska skatten betalas i en rat.

När skatt som uppbärs i två rater har nedsatts genom beslut av Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden eller den myndighet hos vilken ändring söks, ska nedsättningen av skattebeloppet i första hand beaktas i den andra raten.

Om beskattningen har verkställts enligt någon annan lag än lagen om beskattningsförfarande ska en nedsättning av skattebeloppet som föranleds av en ändring av beskattningen beaktas i bägge rater, om beslutet om nedsättning har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten.

Restskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 85 euro eller mindre. Arvskatt och gåvoskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 250 euro eller mindre.

3 §
Förfallodagar för kvarskatt

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt ska betalas senast den tredje dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Den första raten av kvarskatten för andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner ska betalas senast den första dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts och den andra raten senast den första dagen i den fjärde månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

4 §
Förfallodagar för av Skatteförvaltningen påförda skatter som betalas på eget initiativ samt för vissa försummelseavgifter och förseningsavgifter

Av Skatteförvaltningen påförda skatter och avgifter enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018), försummelseavgift enligt 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) samt mervärdesskatt som ska betalas till Finland och som omfattas av en i 12 a kap. i mervärdesskattelagen (1501/1993) avsedd särskild ordning förfaller till betalning den allmänna förfallodag som följer på den dag då det har gått tre veckor från det att skatten eller avgiften påfördes.

Andra än i 7 § i lagen om skatteuppbörd avsedda skatter som betalas på eget initiativ och som påförs av Skatteförvaltningen förfaller till betalning senast tre veckor efter det att skatten påfördes.

Den förseningsavgift som avses i 35 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ förfaller till betalning den andra allmänna förfallodag som följer på den dag förseningsavgiften har antecknats i det sammandrag som avses i 70 § i lagen om skatteuppbörd.

5 §
Förfallodagar för fastighetsskatt

Den första raten av fastighetsskatt ska betalas senast den sjätte dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts och den andra raten senast den sjätte dagen i den fjärde månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

6 §
Förfallodagar för arvsskatt och gåvoskatt

Den första raten av arvsskatt och gåvoskatt ska betalas senast den första dagen i den fjärde månad som följer på den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Den andra raten ska betalas senast den första dagen i den sjätte månad som följer på den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes.

Om det har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), ska den första raten betalas senast den första dagen i den sjunde månad som följer på den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Om inte något annat följer av 4 mom. i den paragrafen, ska de återstående raterna betalas med ett års mellanrum räknat från den föregående ratens förfallodag så att den sista raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som börjar näst efter att det gått nio och ett halvt år från den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Den del av arvsskatten eller gåvoskatten för vilken det inte har beviljats någon förlängning ska betalas i enlighet med 1 mom. i denna paragraf.

7 §
Förfallodag för skatt som ändrats

Skatt som påförs till följd av en ändring i beskattningen ska betalas senast fem veckor från det att skatten påfördes. Förfallodagen för den ändrade skatten får dock vara tidigast en månad från förfallodagen för den sista raten av den skattskyldiges kvarskatt eller fastighetsskatt för skatteåret.

Arvsskatt och gåvoskatt som påförs till följd av en ändring i beskattningen ska betalas senast den första dagen i den tredje kalendermånaden efter det att skatten påfördes. Förfallodagen får dock infalla tidigast den första dagen i den månad som följer på betalningsmånaden för den andra rat som avses i 6 § 1 mom. Om det har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva, ska den skatt som ska betalas till följd av att beskattningen verkställs på nytt betalas i enlighet med 6 § 2 mom. i denna förordning.

I fråga om förfallodagen för ett ändrat belopp av i 7 § i lagen om skatteuppbörd avsedda skatter som betalas på eget initiativ eller av i den paragrafen avsedda avgifter tillämpas 4 § 1 och 3 mom. samt 8 § i denna förordning. I fråga om förfallodagen för ett ändrat belopp av andra skatter som betalas på eget initiativ än de som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd tillämpas 4 § 2 mom. i denna förordning.

8 §
Förfallodag för belopp som betalats tillbaka felaktigt och som ska återkrävas

Ett belopp som betalats tillbaka felaktigt och som ska återkrävas enligt 34 § i lagen om skatteuppbörd förfaller till betalning den allmänna förfallodag som följer på den dag då det har gått tre veckor från det att beslutet fattades.

9 §
Utbetalning av skatteåterbäring

Skatteåterbäringar till samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och till samfällda förmåner som avses i 5 § i den lagen betalas den femte dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatteåterbäringar till andra skattskyldiga än samfund eller samfällda förmåner betalas den tredje dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatteåterbäringen anses vara betald den dag då den har debiterats Skatteförvaltningens konto.

10 §
Fastställande av förfallodag för skatt och utbetalningsdag för skatteåterbäring

Om förfallodagen för skatt eller betalningsdagen för skatteåterbäring inte är bankdag, är förfallodagen eller utbetalningsdagen den därpå följande första bankdagen.

11 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter kan betalas utan merkostnader för betalning till verksamhetsställen som tar emot betalningar för de kreditinstitut eller andra sammanslutningar som sköter betalningsrörelse med vilka staten har ingått sådant avtal om mottagande av betalningar. Skatter på Åland kan betalas till Statens ämbetsverk på Åland.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Förordningens 5 § tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för skatteåret 2020. Vid fastighetsbeskattningen för skatteåret 2019 eller tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 11 oktober 2019

Finansminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.