1004/2019

Helsingfors den 10 oktober 2019

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier (IBC-koden) och regelverket för transport av kemikalier i bulk (BCH-koden) som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) som har antagits av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön genom resolutionerna MEPC.302(72) och MEPC.303(72) i London den 13 april 2018 träder för Finlands del i kraft den 1 januari 2020 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna har godkänts av republikens president den 15 mars 2019.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 10 oktober 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Specialsakkunnig
Sirkku Jaakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.