968/2019

Helsingfors den 22 augusti 2019

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1–3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 710 euro per år när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 38 170 euro per år när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 48 390 euro per år när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade (390/2018).

På ersättning som bestäms för inkomstförlust före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 augusti 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd, enhetschef
Katri Kummoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.