967/2019

Helsingfors den 22 augusti 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) 1 och 5 § som följer:

1 §
Ansökan om dispens

I en ansökan om dispens som avses i 41 § i jaktlagen (615/1993) ska det anges vilken djurart ansökan gäller. Om avsikten är att fånga eller döda en viss djurindivid eller vissa djurindivider, ska djurarten och antalet individer anges i ansökan.

Om ansökan gäller dispens för användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder, ska sökanden i sin ansökan lägga fram orsaken till att förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder behövs vid jakten. Ansökan om användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder kan behandlas samtidigt med ansökan om dispens för att fånga eller döda djur eller i samband med anmälningsförfarandet.

Finlands viltcentral får kräva att sökanden till sin ansökan om dispens för vilt fogar en utredning om sin jakträtt inom det område som ansökan gäller.

5 §
Dispensens giltighetstid

Dispens som beviljats med stöd av 41 a § 1 mom. i jaktlagen för att döda järv, lodjur, brunbjörn, utter eller varg gäller i högst 21 dygn.

Dispens för användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder som beviljats i samband med det i 41 b § 3 mom. i jaktlagen avsedda anmälningsförfarandet gäller tills vidare eller under en bestämd tid som ska motsvara syftet med dispensen.

Annan dispens än sådan som avses i 1 och 2 mom. gäller en bestämd tid som ska motsvara syftet med dispensen och som kan vara högst fem år. Dispens får beviljas för längre tid än ett år endast

1) för ett permanent anlagt objekt,

2) för att skydda djur,

3) för forskning, eller

4) i samband med naturvårdsprojekt.

Den som beviljats dispens för längre tid än ett år ska göra en anmälan till Finlands viltcentral när förutsättningarna för dispensen inte längre föreligger. Till följd av anmälan upphör dispensen att gälla. Till denna anmälan ska det fogas en i 7 § avsedd anmälan om fällda djur under det kalenderår för vilket anmälan ännu inte har gjorts.


Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2019.

Helsingfors den 22 augusti 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Teemu Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.