926/2019

Nådendal den 9 augusti 2019

Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 1 § 4 mom., 12 § 6 mom., 13 § 5 mom. och 14 § 3 mom. och

ändras 1 § 3 mom., det inledande stycket i 9 §, 15 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 22 § 1 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Om inte något annat föreskrivs i denna eller i någon annan lag ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på behandlingen av personuppgifter och andra uppgifter vid produktionen av gemensamma stödtjänster för e-tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) tillämpas på förmedlingen av kommunikation och på behandlingen av meddelanden och förmedlingsuppgifter samt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) tillämpas på informationshantering och användning av informationssystem.

9 §
Informationskällor som regelbundet utnyttjas inom tjänsteproduktionen

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har Befolkningsregistercentralen, med iakttagande av detta kapitel, rätt att behandla i denna paragraf avsedda uppgifter som införts i följande informationssystem:


15 §
Behandling av uppgifter inom användarorganisationen

De uppgifter som visas i servicevyn söks ur användarorganisationens register på personbeteckningen eller någon annan identifieringskod. Användarorganisationen ska omedelbart från servicevyn utplåna sådana uppgifter om personbeteckning eller någon annan identifieringskod som kommit in i dess informationssystem, om den inte har rätt att behandla uppgifterna i fråga.


16 §
Kvalitets- och informationssäkerhetskrav som gäller stödtjänsterna

Utöver vad som föreskrivs i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen svarar serviceproducenten för att den sammankoppling av uppgifter som produktionen av stödtjänsten förutsätter är korrekt samt för informationssäkerheten när det gäller de uppgifter som behandlas inom stödtjänsterna.


22 §
Allmän styrning

Finansministeriet har till uppgift att styra anordnandet av de stödtjänster som avses i denna lag, tjänsternas kvalitet samt tjänsternas interoperabilitet och förenlighet med den övergripande arkitekturen. Finansministeriet svarar för den allmänna administrativa och strategiska styrningen av produktionen av stödtjänster samt för styrningen av den informations- och kommunikationstekniska aktionsberedskapen, övriga beredskapen och säkerheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018
FvUB 38/2018
RSv 320/2018

Nådendal den 9 augusti 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.