904/2019

Helsingfors den 8 augusti 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet (162/2016) 3 och 4 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 226/2018, som följer:

3 §
Sammansättning

Till rådet hör statsministern som ordförande, forsknings- och kulturministern och näringsministern som vice ordförande samt tre andra ministrar som utnämns av statsrådet.

Förutom ministerledamöterna har rådet sex eller sju andra ledamöter, som utnämns av statsrådet efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet för riksdagens mandatperiod. Ledamöterna ska företräda en bred sakkunskap inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Om en ledamot avgår eller blir oförmögen att sköta sitt uppdrag under mandatperioden, utnämner undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha hört arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli, en ny ledamot för den återstående mandatperioden.

Rådet och dess ordförande, eller vid förhinder för ordföranden, vice ordföranden, kan kalla sakkunniga till stöd för rådets arbete.

4 §
Rådets verksamhet

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, vice ordföranden godkänner föredragningslistan för ett möte. Rådet är beslutfört när minst fyra ledamöter utöver ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

Forsknings- och innovationsrådets verksamhet bereds i en grupp som består av företrädare för statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi och Innovationsfinansieringsverket Business Finland och som verkar under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Beredningsgruppen svarar för beredningen ar rådets möten, möteshandlingar och övriga material. Beredningsgruppen fungerar i samverkan med övriga ministerier och intressegrupper.


Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2019.

Helsingfors den 8 augusti 2019

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.